3220 حرکت اعتراضی/ ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال 1398
در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران
دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

چند توضیح:
*3220 حرکت اعتراضی در سال 1398 خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به خیزشهای توده ای و جنبش اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیونداران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... است که هر ماه در ماهنامه نبرد خلق، از شماره 411 تا شماره 423 به شکل مشروح تری همراه با منبع خبر منتشر شده است. از این تعداد 1500 حرکت مربوط به قیام آیان ماه و خیزش دی ماه است.
*در این بیلان بسیاری از حرکتهای اعتراضی که در رسانه های جمعی و یا شبکه های اجتماعی پوشش خبری نداشته و یا ما آن را ندیده ایم، وجود ندارد. بنابرین این بیلان نمی تواند کامل باشد.
*بیلان 161 حرکت اعتراضی دانشجویان از 16 آذر سال 1397 تا 16 آذر سال 1398 به مناسبت روز دانشجو در شماره 419 ماهنامه نبرد خلق منتشر شده است.
*«ابعاد خیزش بیشماران را می توان از مقایسه تعداد حرکتهای اعتراضی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به خوبی دریافت.
*در این بیلان هر گاه کارگران یک واحد چند روز متوالی اقدام به حرکت اعتراضی کرده اند، هر روز یک حرکت به حساب آمده است.
*برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای اعتراضی کارگران، مزدبگیران، پرستاران، معلمان و دانشجویان ایران به سایت جنگ خبر مراجعه کنید:
*نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای اعتراضی کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کامیونداران و دانشجویان را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد و یا کانال تلگرام نبرد خلق مراجعه کنید

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چهارشنبه 27 فروردین 1399 - 15 آوریل 2020

برای مطالعه ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال 1398 به آدرس زیر مراجعه کنید
www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1398%20bilan%20jonbesh%20kar.pdf