پیام به كنگره ٤٤ كنفدراسيون جهاني حمل و نقل ١٤ تا ٢٠ اكتبر ، سنگاپور


هيئت مديره و شركت كنندگان كنگره با درودهاي گرم از ايران:
ما موفقیت کامل کنگره شما را در تدوین سیاست‌های چهار سال آينده در راه مبارزه ا‌يی دشوار که مهمترینشان تلاش برای بهتر شدن زندگي ميليونها كارگر حمل و نقل و پیشرفت‌های اجتماعی كارگران سراسر جهان است، آرزو می‌کنیم. همچنین می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم و بگوییم که، به همبستگي با شما و روابط با كنفدراسيون حمل و نقل افتخار می‌کنیم. سنديكاي كارگران شركت واحد از تلاش های پیگیر و گسترده كنفدراسيون حمل و نقل با مردم زحمتکش ایران، نیروهای مترقی در ایران، و به ویژه كارگران حمل و نقل ، در مبارزه‌شان برای عدالت اجتماعی، قدردانی می‌کند.
شما در پانزده سال گذشته با پايداري بر آزادي كارگران زنداني و بازگشت به كار اخراج شدگان و حفظ شركت واحد در مقابل سركوب و رياضت اقتصادي برگ زريني در جنبش كارگري ايران آفريديد، اما بايد بگوييم كه مسير خصوصي سازي و رياضت اقتصادي چنان بلائي بر سر كارگران ايران آورده است كه زندگي دهها ميليون كارگر در خطر است.
فقط در يكسال گذشته در بخش حمل و نقل ما شاهد اعتراض و اعتصابات فراواني بوديم، از اعتراض كارگران راننده تاكسي در چند استان تا عدم پرداخت حقوق كارگران راه آهن تا اعتصاب كشوري رانندگان كاميون در ايران در حال حاضر.
اعمال تحریم های جدید از طرف امريكا و ادامه نسخه‌های نولیبرالی از طرف سرمايه داران ايراني و تحمیل اقدام‌های ”ریاضت“ کشانه برای بیرون کشاندن سود بيشتر از اقتصاد ايران به‌کار بسته‌ شده است. و در عمل، اقدام‌هایی مبتنی بر ریاضت اقتصادی، با انداختن تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر و شهروندان عادی، قدرت خرید آن‌ها را بیشتر کاهش داده است. این اقدام‌ها همچنین خود به کاستن و از نفس انداختن فعالیت‌های اقتصادی انجامیده، و به وخیم‌تر کردن کسری بودجه و افزایش بحران براي كارگران و سودهاي ميلياردي براي چند درصدي هاي ايران کمک کرده است.
جنبش کارگري ايران و بطور مشخص كارگران راه و ترابري و بسياري از جوانان بيكار روی همبستگي بيشتر شما حساب خواهند کرد. حداقل دستمزد يك پنجم نرخ واقعي است ، بیکاری و شغل‌های موقتی و رنج و عذاب توده‌ها فزون از حد است. رسوائی‌ها و فساد نزد سود جویان، و همچنین ثروت‌های به‌هدر رفته نیز فزون از حدند.
جنبش كارگري ايران فاقد مقاوله نامه هاي ٨٧ و ٩٨ است ، ايمني كار بسيار در سطح پايين است ، هر اعتراض كارگري با مشت آهنين يعني دستگيري، بيكاري و زندان روبرو مي شود و در برخورد با اعتصاب رانندگان كاميون إعدام نيز أضافه شده است و فقر به يك پديده عمومي تبديل شده است.
ما اميدواريم اين كنگره همانند گذشته قطعنامه اضطراري براي ادامه حمايت از جنبش كارگري ايران تصويب كند و از تمامي اعضاي خود در سراسر جهان بخواهد كه به حمايتشان از كارگران ايران ادامه دهند.
با آرزوي موفقيت كنگره
در همبستگي
كارگران شاغل در شركت واحد ، هیئت برگزاری مجمع عمومی سنديكاي کارگران شركت واحد
۱۴ مهرماه ۹۷
Attachments area