ممانعت از برگزاری اعتصاب کارگران صنعت شیشه در ترکیه

ایلنا
در روزهای گذشته دولت ترکیه مانع اعتصاب کارگران صنایع شیشه در این کشور شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت ترکیه مانع از برگزاری یک اعتصاب صنفی شد.

بیست و چهارم ماه مه، بیش از پنج هزار کارگر صنایع شیشه در ترکیه قرار بود دست به اعتصاب بزنند؛ دولت این اعتصاب را غیر قانونی اعلام کرد و در اعلانی رسمی گفت: اعتصاب ، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی است.

در ماهها و هفته های گذشته، بسیاری از اعتصابات کارگری در ترکیه با همین بهانه ممنوع اعلام شده است؛ این در حالیست که سازمان جهانی کار(ILO) در مقاوله نامه های خود در این قبیل موارد صراحت دارد؛ براساس این مقاوله نامه ها جلوگیری از برگزاری اعتصابات صنفی به بهانه خدشه دار نشدن امنیت ملی، اقدام علیه آزادی اجتماعات و حقوق شهروندی است.

اتحادیه‌های کارگری ترکیه معتقدند اقدامات دولت، حقوق صنفی کارگران را پایمال می‌کند.