چگونه ميتوان از جنبش آزاديخواهانه مردم ايران دفاع كرد؟ - عباس(بابك )رحمتى
اعتراضات مردم و جنبش سرنگونى طلبى دومين هفته خود را هم پشت سر گذاشت اعتراضات روز بروز گسترده تر ميشود شعار هاى« مرگ برخامنه اى و رئيسى » اصلى ترين شعار هاست. در كنار اين اعتراضات ، اعتصابات اتوبوسرانان تهران آغاز شده است كه رژيم را درمانده تر از گذشته كرده است . رژيم سراسيمه اتوبوسهاى و ونهاى دستگيرشدگان را به پاسداران سپرده تا مسافران را جا بجاكنند، با اين كار ميخواستند، شلوغى كف خيابانها بيشتر از اين نشود. مردمان ايران اگر غفلت و عقب تشينى كنند، رژيم مانند گذشته به سركوب بيشتر روى خواهد آورد. با اين حا ل با همين وضعيت امروز از نيروهاى حشدالشعبى و فاطميون و... كه وارد ايران كرده اند ،براى سركوب استفاده ميكنند . گروه هايى از مردم خود جوش رو به اسلحه آورده اند و لر هاى چهار محال بختيارى برنو هاى خود را اززير خاك بيرون كشيدن و به رژيم جنايتكار هشدار داده اند. نيروهاى مردمى طرز تهيه كوكتل مولوتوف و سلاحهاي سرد و گرم ديگر راآموزش ميدهند. آموزگاران بطورسيستماتيك از اقشار ديگر وارد ميدان شده اند و همسان سازى حقوق حقه خود را فرياد ميزند وكارگران در گوشه و كنار كشور به اعتصابات خود همچنان ادامه ميدهند، علاوه بر خواسته هاى خود ، از زندانيان سياسى حمايتميكنند و زندانيان سياسى از اعتراضات و اعتصابات بشكلهاي مختلف حمايت ميكنند! اعتراضات بازنشستگان بخاطر حقوق عقبافتاده خود سخترين شرايط را تحمل ميكنند آنها وارد ميدان شده اند تا رژيم را به چالش بكشانند .كمكاري اقشار مختلف در ادارات ونهادها گوشه ديگرى از اعتراضات است كه به شكل ديگرى صورت ميگيرد.با اين گسترده گى جنبش ، چرا اپوزيسيون نمى تواند سر وسامانى به اين حركتها بدهد؟
در داخل و خارج خبرى از اپوزيسيون و رهبرى نيست! در حاليكه اين يكى از ضرورى ترين كارهاست كه بايد صورت گيرد. اپوزيسيون خارج كشور دست باز ترى دارد كه ميتواند اين جنبش سراسرى را به دنيا معرفى كند.از كارهاي مهم در خارج كشور موارد زير راميتوان نام برد:
١- فشارهاي سياسى روى ديبلماتها و پارلمانهاى اروپا و آمريكا براى تحت فشار قرار دادن رژيم و نهاد هاى سركوبگرش !
٢- حمله به سفارتخانه ها و تعطيلى سفارتخانه ميتواند در دستور كار اپوزيسيون خارج كشور قرار گيرد . ٣افزودن تحريمها و تاكيدى كه اپوزيسيون بايد روى آن داشته باشد. با همكارى سازمانهاى بين المللى، خود ميتواند نقش معينى براى سياسيون پناهندگان ومهاجرانِ خارج كشور ايفا كرد.
٤ رژيم فاشيستى مذهبى، سعى دارد كه خبرهايى اعتراضات مردمان ايران را سانسور كند . اخيرن شركتى بنام« سى سى سى» درآلمان صدها تن را به مزدورى گرفته است كه به اكانت ها و حذف پست ها ى اينستاگرام بيانجامد.اين مزدوران به سايت هاى نيروهاى فعال اپوزيسيون در خارج كشور حمله كرده تا اين سايت ها را يا هم كرده و يك مانع فعاليت هاى آنها شوند.وظيفه اپوزيسيون شناسايى و مبارزه با اين مزدوران سايبرى است.
اعتراضاتِ در ايران،در حال گسترش است وتَرس عمامه داران از اين گسترش است.بخاطر همين سايبرى هاى خود ( مزدبگيران) را در اروپا فعال كرده است.
٥بر خلاف نظراتِ عده اى از هموطنان، جنبش کنونی يك جنبش آزاديخواهانه است كه با جنبش پابرهنه ها منطبق شده است وشعارهاي معيشتي نمى دهند . مردم خامنه اى و رئيسى قاتل و عمامه داران را هدف قرار داده اند!
٦ريزش نيروهاى رژيم آغاز شده است . گزارشات بدست آمده نشان ميدهد كه تعداد زيادى از بسيجى ها و ارتشى ها حاضر به زدن وحمله به مردم نيستند.[١] و تعدادى از آنها ،با اين وحشيگرى همراهی نمى كنند. لازم به ياد آورى است بسيج نيروى سركوب گر از طرف آمريكايى ها تحريم شده است. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاهپاسداران استفاده می‌کنند. ٦در داخل كشور مهمترين اعتراض ،اعتصابات سراسرى است كه ميتواند بُعد جهانى پيدا كند ورژيم را به گوشه ى رينگ بكشاند. اعتصابات شركت نفت و گاز و انرژى و پتروشيمى كه گلوگاه رژيم محسوب ميشود ، به طور قطع ، حذف عمامه داران را رقم خواهد زد. اين ساده ترين راه حل است .
خطاب به مردم :مردمان ايران، راهى ديگر براى سرنگونى نمانده است هر كس و در هرجا ميتواند اعتراضات خود را ادامه دهد تا رژيم رابه زانو در آوريم . ميتوان در هر جا كه امكان دارد كار كرد از كمك مالى تا جمع كردن كمك براى اعتصاب كنندگان و تا ساختن سنگر درشرايط حمله هاى پاسداران هر كس سعى كند ضربه ى آخر را محكمتر تر بزند تا ضربه ى كارى تر از گذشته باشد! هرروز با عمامهداران باز گشت به عقب است . مردم گلپايگان شعار ميدادند:
"نه پيشرفت نه تفريح / زندگيمون هدر رفت"
اين بلوغ فكرى جنبش را نشان ميدهد، كه جنبش را بسمت پيروزى ميبرد. پيشرفت نياز هر ايرانى است و در اين رابطه خيلى كارها مىتوان انجام داد. فقط با برنامه ريزى است كه ميتوانيم بجلو برويم .
درپایان باید گفت : فكر نمى كنم كه مردم ايران براى اقتصاد آلوده و بيمار ايران جراحى متصور شوند. مردم ميگويند ؛رژيمى كه مى خواهد اقتصاد ايران راجراحى كند بايد علم اقتصاد داشته باشد نه اينكه كسى با داشتن ٦ كلاس ابتدائى بخواهد اقتصاد تورم زا را جراحى كند! كشورى كه٧٠ درسد درآمدها، هيچ كجا ثبت نمى شود. سرمايه هاى كشور در دست عده اى خاص است،نمى توانند تيغ جراحى براى سامان دادن به اقتصاد كشور را در دست داشته باشند.
تنها شكستى بيهوده است كه فاقد مبارزه و برنامه ريزى باشد!
________________________________________
[١] ميگويند ٦٥ درسد از بسيجيان در برنامه هاى سركوب عليه مردم مشاركت نمى كنند!