دولت درمانده خامنه اى رئيسى! - عباس (بابک) رحمتیحدود يك سال از برگزيدن «ابراهيم رئيسى» توسط خامنه اى ميگذرد. او از ابتداى كارش با وعده هاى توخالى و مردم فريبى سعى داشت كه با روشهاى پوپوليستى همه چيز را با دروغ و سطحى نگري ،ماست مالى كند.تا جايى كه ، اكنون نيمى از مردمان ايران توان خريد نان را هم ندارند. نانى كه يك قرصش به ٤ تا٥ هزار تومان رسيده است ! دولت نحس رئيسى نه برنامه اى براى مهار گرانى و تورم دارد و نه به فكر برنامه ريزى براى مهار تورم است . تعدادى از نماينده گان مجلس ، از فقر مطلق در جامعه ميگويند آنها ميگويند؛ مردم حتا براى بيمارانشان دارو و خوراكى نميتوانند تهيه كنند! ولى رئيسى قاتل ميگويد ما هيچ مشكلى در جامعه نداريم! دولت درمانده رئيسى نه توانسته است بيمارى كرونا را كنترل كند و نه به وضعيت بد معيشتي مردم رسيدگي كرده است! قرار بود : مشكلات مردم را با دولت و مجلس انقلابى ( پاسدار و عمامه داران) حل كند و سفره كوچك شده ى مردم را وسيع تر كنند.
قرار بود بازار سرمايه كه چوب حراج به سرمايه و اقتصاد مالى زده شده را به ثبات برگردد و زيان مردم جبران شود ولى نشد!قرار بود، بانكدارى ربا و رانتخوارى و تورم دو رقمى و اختلاس ها در كشور جمع شود و تا كنون نشده و هرگز نخواهد شد.رئيسى بنا بود تا اول فروردين به اقتصاد ورشكسته ايران سر و سامان دهد و گرانى را ازبين ببرد ولى آن هم ، يك شعار فريبنده اى پيش نبود. چون اقتصاد بيمار ايران با شعار و در طول يك ماه و دو ماه حل شدنى نيست. اقتصاد برنامه ريزى ميخواهد كه در توان اين دولت درمانده نيست! گرانى افسار گسيخته و چند برابر شدن قيمتها،نشان از بى برنامه گى دولت سيزدهم دارد. دولت درمانده دل خوش به برجام بود تا پولهاي بلوك شده ى قبلى را دريافت كند سپس آن پولها را هم بدست نيروهاى تروريستي و نيابتى خود در عراق و لبنان و سوريه برساند كه آنهم با سياست هاى غلط و سنگ اند ازى هاى روسيه فعلن به بن بست رسيده است. دولت درمانده رئيسى حتا از وضعيتى كه براى روسيه بوجود آمده نتوانست استفاده كند و سياستى اتحاذ كند تا بتواند نفت و يا گاز را به اروپايى ها بفروشد ، زيرا ماهيت رژيم تروريستي است . بجاى برنامه هاى اقتصادى ميخواهد از راه هاى گروگانگيرى و دستگيرى ايرانيان دو پاسبورتى، معامله هاى اقتصادى براه اندازد در همين رابطه ، دولتهاى غربى هم برايشان عادى شده و براحتى به آنها باج ميدهند! دولت درمانده و مفلوك به هر درى ميزند تا با آمريكا به توافق برسد ولى جمهوريخواهان آمريكا در نبمه راه بايدن را از تصميمش كه بنابود سپاه پاسداران را از ليست تروريستي خارج كنند باز داشتند. دولت رئيسى با فروش پنهانى نفت و واردکردن ارز از رأههاي غيرقانونى ميخواهد خود را از اين فلاکت اقتصادی نجات دهد.
در چنين شرايطى دولت سيزدهم با اقتصاد بيمار كارى از پيش نبرده ورانت و رانتخواری روزبروز بیشترشده و وضعيت مردم هرروز بدتر از گذشته ميشود.گرانی کمر مردم را خم کرده است و اجناس خوراکی روبروز گرانتر میشود.از طرفى ذوب شدگان در ولايت هم خود ،حالا فهميده اند كه رئيسى و دولتش كارى را از پيش نمى برند .در چنين شرايطى حتا انتقادهاي ولايت فقيه از دولت خود برگزيده روبروز بيشتر ميشود و ميرود تا تضادهاي درونى رژيم ،همچون دمل چركين بيرون زده شود. با چنين وضعيتى ،چه بايد كرد؟ تنها اعتصابات گسترده كارگران شركت نفت وگاز و ساير كارخانه ها و ادامه تظاهرات فرهنگيان و باز نشستگان و حضور گسترده مردم از اين همايش هاست كه ميتواند دولت مفلوك و درمانده را از پاى در آورد . امروز با حضور دوباره دانشجويان در دانشگاه ها ، با گشتهاى موتورى در تظاهرات ها ى خود عليه دولت مفلوك اعتراضاتِ خود را آغاز كرده اند و جوانان ما با تشكيل هسته هاى مقاومت آماده قيام ديگريند تا بتواند با سركوب عريان دولت درمانده مقابله كنند.
«پایان »