اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است! - عباس ( بابك) رحمتىجمهورى اسلامي روزبروز ضعيف تر ميشود و در حين ضعيف شدن مى خواهد خود را قوى نشان دهد. البته اين خصوصيات تمامى ديكتاتورهاست، خصوصن، ديكتاتورهايي كه در حال سرنگونى اند! در چنين وضعيتى بهترين عمل اعتصابات بشكل گسترده و بهتر بگويم اعتصابات سراسري نه براى تغيير قانونى كه اجرا نميشود، بلكه براى عوض كردن رژيمى است كه بيش از چهاردهه جنايت مى كند.
**********************
همه ميدانيم اعتصابات طولانى ، در هر كشورى مي تواند،حاكميت يا نظام آنجا را از نظر اقتصادى ضعيف كرده و حتا باعث سرنگونى رژيم هاى ديكتاتورى شود.حال در ايران ، براى مبارزه با رژيمى كه پايه هاى آن پوسيده و خيمه ى عمودش در حال ريزش است ، اعتصابات مى تواند راه حلِ مناسبى براى از پاى در آوردن ولايت مطلقه فقيه باشد. اعتصابات راه حلى مدنى و قانونى است كه نه بهانه اى بدست سرمداران و پاسداران سياهى و تباهى ميدهد و نه تلفات زيادى را دربر خواهد داشت.
ما نياز به اعتصابات طولانى داريم ،اعتصابات طولانى ضربه هاى اقتصادى محكمى به رژيم خواهد زد و كمر رژيم شكسته و از پاى در خواهد آورد.بايد گفت؛ اعتصابات، تنها در يك اداره و يا يك مركزمخابرات شايد در مقطع فايده مند باشد ، ولي براى سرنگونى كافى نيست . در همين جا بايد گفت ما گرفتار رژيمى هستيم نه اصلاح بردار و نه به قانون اساسى خودش پايبند است. چنين رژيم تماميت خواهى ،هيچگاه ، جواب مثبتى به اعتصابات كارگران هفت تپه كه خواهان حقوق و حقوق ها ى عقب افتاده بوده اند ، هرگز ، نداده است . كارگران هفت تپه و هاپكو و... به اعتصابات ادامه داده و ميدهند امما چون سراسري نبوده است به نتيجه نرسيده است. مثال ديگر: اگر كاركنان شركت واحد بخاطر اضافه شدن حقوق خود و فشارهاى اقتصادى اعتصاب كنند. هيچگونه عكس العملى ازحاكميت نخواهيم ديد، مگر اينكه آن اعتصابات سراسري شود. در شرايط كنونى كه تحريمهاى آمريكا رژيم را تحت فشار قرار داده است و خط فقر نزديك به ده ميليون تومان رسيده است ، فقر در ايران بيداد مي كند و نارضايتى ها روزبروز رو به گسترش است ، رژيم نه كارى براى اين اقتصاد ورشكسته انجام خواهد داد و نه علم اقتصادى براى مهار تورم افسارگسيخته را دارد. برعكس ، در چنين شرايطى ، سپاه پاسداران در صدد آن است كه تمامى قوانين (منابع و منافع) در آمدها را از مرزنشينان به نفع خود تغيير دهد!اين مردمان ايران هستند كه با يك اعتصاب سراسري در ايران مى توانند به انحصارطلبى ها و غارتگري ها و رانتخوارى هاى رژيم توتاليتر و تماميت خواه پايان دهند. بايد برنامه مدونى براى اعتصابات ريخته شود. اين كار ميتواند، مرحله به مرحله اجرا شود. اگر مردم در سراسر كشور اعتصاب كنند و در مقابل اين همه بى عدالتي و رانت خوارى بيايستند، رژيم روزبروز درمانده تر خواهد شد. از كادر درمانى ( مراكز درمانى بايد تقسيم كار كنند ، چون با بيمار كار مي كنند و نمى توان بيمارستانها را تعطيل كرد ) تا كارخانه ها ! پالايشگاه ها ، شركت نفت و پتروشيمى و... توجه داشته باشند، اعتصاب سراسري اين مراكز مي تواند كارسازترين باشد. همانطوريكه ، اعتصابات شركت نفت ،در آن زمان براى رژيم پهلوى بهاى سنگينى را بر داشت و اقتصاد ايران را در اواخر كار نظام پادشاهى با مشكل جدى روبرو كرده بود. امروز هم اعتصابات سراسري مى تواند رژيمى كه اقتصاد بيمار و بدتراز گذشته و در حين حال ورشكسته تر دارد را از پاى در آورد.اين چنين رژيمى نمى تواند دوام داشته باشد و اعتصابات مى تواند ، موتور حركتى اش را از كار بياندازد و زمين گير كند. تا رژيم درمانده رو به زوال است اعتصابات سراسري را آغاز كنيم و ديكتاتور را به خط پايان نزديكتر كنيم.