دیکتاتور نگاه کن - مرجان


مرجان
عزت خدا دادیه....
درگذشت استاد آواز ایران و انعکاس فراگیر این خبر و موجهای پیاپی همدلی مردم در این اندوه با وسعتی حیرت انگیز تنها نشان از یک واقعیت دارد؛ آنکه مغضوب دیکتاتور می‌ شود مردم به سینه اش مدال محبوبیت و عزت هدیه می‌کنند.
بسیاری از سوگواران این روزها شاید جز دو یا سه ترانه استاد را نشنیده باشند یا با موسیقی سنتی الفتی نداشته باشند اما آنها یک چیز را خوب به خاطر دارند: شجریان در اوج سرکوبهای وحشیانه ۸۸ و در پاسخ به آن منفور که میلیونها معترض را خس و خاشاک خواند، گفت من صدای خس و خاشاک می شوم... او گفت؛ برای مردم می ‌خوانم، برای وزیر و وکیل که نمی‌ خوانم و مراقبم که اشتباه نکنم و از مردمم دور نشوم.
آنهایی که جلوی بیمارستان جم باتوم خوردند آنهایی که صبح زود خودشان را به بهشت زهرا رساندند و آنها که هنوز در هوای سرد مشهد برای شرکت در مراسم خاکسپاری خسرو آواز ایران سرگردان هستند، یک پیام دارند: شجریان ما تو را دوست داریم چون تو برای ما خواندی در طرف مردم ماندی، چون دیکتاتور از تو متنفر است، پس نزد ما عزیزی و با تمام تلاش عزت تو را پایدار خواهیم داشت، تا آنکه با تو لجاجت کرد بداند و آگاه باشد مردم قهرمانان شان را دوست دارند، برای همیشه.....
پنجشنبه ۱۷ مهر