در سوگ فقدان نویسنده برجسته و رفیق گرانقدر، باقر مومنی - مهدی سامع

با تاسف بسیار امروز یکشنبه ۲۸ آبان، رفیق گرانقدر و نویسنده پُرکار باقر مومنی در پاریس درگذشت.
زنده یاد باقر مومنی از سالهای پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وارد مبارزه برای آزادی و سوسیالیزم شد و مدتی پس از کودتا دستگیر و بیش از چهار سال در زندان رژیم شاه بود.
رفیق باقر مومنی نویسنده ای پُرکار بود و کتاب «ایران در آستانه انقلاب مشروطیت» او که در دهه چهل خورشیدی منتشر شد، از کتابهایی بود که نقش مهمی در آموزش فعالان مارکسیست و مدافعان جنبش مسلحانه داشت.
زنده یاد باقر مومنی پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به خاطر آن که تحت پیگرد سرکوبگران بود، راه مهاجرت را انتخاب کرد و تا پایان عمر پُر بارش علیه استبداد مذهبی ولایت فقیه مقاومت، ایستادگی و روشنگری کرد. چند سال پیش چهار سروده رفیق مومنی در شماره ویژه نبرد خلق به مناسبت حماسه و رستاخیز سیاهکل منتشر شد.
فقدان رفیق باقر مومنی را از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، به خانواده او، به مدافعان آزادی و عدالت تسلیت می گویم.

مهدی سامع، یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳

http://www.iran-nabard.com/tasliat/indes..tasliatha.htm

#نبرد_خلق
#جنگ_خبر
#رادیو_پیشگام
#گفتار_هفتگی
#ایران_نبرد

#@nabard_khalgh
#@radiopishgam