میلیجکهای داخلی و همقطارانشان در خارج! - اسماعیل مولودیاین روزها خانم معصومه علینژاد قمی مشهور به مسیح در رقص و پایکوبی برای جماعت فاسد پهلوی سنگ تمام گذاشته . چرا چون بخصوص این روزها مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه میرود تا قدرت را در ایران به چالش بکشد. معصومه خانم تازگی مسیح شده با فرح لاس میزند.عده ای هم مفلوک سیاسی در خارج کشور با پرچم شاهنشاهی لاس میزنند میخواهند پرچم سه زنگ را نگهداری کنند و خجولانه نظام فاسد شاهنشاهی را در مقابل آلترناتیو کارگری مطرح میکنند.
خوب به این عکسها نگاه کنید هر دو سر به یک آخور دارند. چرا چون مبارزه طبقاتی طبقه کارگرو مردم برابری طلب تنها نظام فاشیست اسلامی را نمیترساند بلکه تمام حامیان سر مایه داری جهانی را به تک و تاب انداخته است. البته چه دیدی شاید این دو خانم مصلحت سرمایه جهانی این باشد که با رهبران چین و روسیه هم عکس بگیرند.
یک زمانی منصور حکمت در یک بحث کلی اشاره کرد (شاید این دفعه انقلاب ایران زنانه خواهد بود) حالا سازمانهای جاسوسی مسله را جدی گرفتند و از آلتر ناتیو موجود استفاده میکنند به نفع سرمایه داری جهانی این شعار را جدی گرفتند
(البته کمی هم عوام پسند است چون رژیم اسلامی بشدت ضد آزادی و برابری انسان است).
اسماعیل مولودی 13 مرداد ماه 1399