طبقه کارگر آگاه به سنتهای ارتجاعی رو نمی کند! _ اسماعیل مولودی

طبقه کارگر آگاه به سنتهای ارتجاعی رو نمیکند!

اسماعیل مولودی ۲۰ آذر ۱۳۹۷ خورشیدی

اعتراضات کارگری در ایران اگر چه در سطح منطقه ای و صنفی هنوز درجا میزند اما با پشتیبانی های این جا و آنجا میرود سمپاتی و همبستگی سراسری را تقویت کند که این خیلی مثبت و رو به جلو است. طبقه کارگر مبارز باید بداند تا اعتراضات سراسری و همه گیر نشده نمیتوان به موفقیت های چشمگیر دست یابد. اما نکته ای که جالب است و برای هر مبارزی جای سوال است این است که چرا کارگرانی که دهها روز است در اعتصاب و اعتراض شرکت دارند و روز به روز خواستهایشان و توانشان بیشتر میشود به سنتها و روشهای ارتجاعی و مذهبی در مبارزات خودشان رو میکنند؟(اشاره ام به تعدادی کفن پوش در صف اول مبارزات کارگران فولاد اهواز است)
این سوالی جدی است که باید هر فعال کارگری و هر انسان آزادیخواهی که برای نابودی فاشیسم اسلامی به میدان آمده از خود بکند. مسله این است که کارگران فولاد اهواز درسی و یکمین روز اعتراض خود در جلو منزل نماینده ولی فقیه در اهواز چرا کفن به تن کرده اند؟؟!!
بنظر من این یک عقب گرد است؛ با توجه به ظرفیتی که این مدت کارگران مبارز از خود نشان داده اند؛ عده ای با کفن پوشیدن به میدان می آيند؟ باید این سوال هر فعال کارگری و هر انسان آزادیخواهی باشد. کارگران و آزادیخواهانی در ایران که چهل سال است زیر چکمه فاشیسم اسلامی سیاسی زندگی شان به فنا رفته چرا باید از سنت اسلام سیاسی در مبارزات خود استفاده کنند؟؟
شاید کسی بگوید خوب در بین کارگران هستند کسانی که مسلمانند. من به اعتقادات شخصی هیچ کسی کاری ندارم اما در سنت مبارزاتی کارگری از سنتهای ارتجاعی و مذهبی استفاده نشده و نباید استفاده شود. جنبش کارگری چه در ایران و چه در سراسر دنیا هیچوقت خودرا با سمبلها و رسومات هیچ مذهبی تداعی نکرده؛ اگرچنین باشد این دست اندکاران حاکمیت در مبارزات آنها نفوذ کرده اند و تلاش میکنند سنت و هدف مبارزات کارگری که علیه هر گونه مذهب و سیستم مذهبی است؛ را خدشه دار و به بیراهه ببرند.
مبارزات کارگرانی که در سایه و توهم مذهبی در مقابل فاشیسم اسلام سیاسی ایستاده است نمیتواند کار به جایی ببرد. هر طبقه و هر مبارزه ای سنت خاص خودرا دارد و همین است که منافع طبقاتی شرکت کنندگان در مبارزه طبقاتی کاملا از هم جدا و متمایز است.اینجاست که در مبارزه طبقاتی هر طبقه ای تلاش میکند سنت و شکل مبارزاتی خودرا جا بیاندازد. طبقه کارگر مبارز ایران نباید اجازه دهند که اسلام سیاسی با سنت و سمبلهای فاشیستی خود حرمت و جایگاه کارگران مبارز و مبارزاتشان را خدشه دار کند. نباید اجازه داد سنتهای ارتجاعی در صف ما کارگران مبارز خودرا بنمایانند. مبارزه طبقاتی امری فردی و سلیقه ای نست. سنت خودرا دارد؛ شعار های خودرا دارد و نیر متد و روش ضد سرمایه داری خودرا به نمایش میگذارد.
کارگران آگاه و مبارز فولاد اهواز نباید اجاز دهند سنت کفن پوشیدن درصف شان عرض اندام کند. کفن پوشیدن یادآور سنتهای ارتجاعی و فاشیستی اسلامی است که در مسخ کردن مردم جامعه از آن استفاده میکنند. همه ما یادمان نرفته که چطور گله حزب الله با کفن پوشیدن و رژه های فاشیستی در خیابانها جوانان را به کام جنگ میکشانند.
طبقه کارگر ایران باید بداند رهایی از حاکمیت فاشیسم اسلامی در ایران تنها و تنها از راه یک مبارزه جدی طبقاتی میگذرد. طبقه کارگر آگاه و مبارز نباید اجازه دهد که نفوذی های حکومتی مبارزات و تلاش های جدی آنها را به یغما ببرند. طبقه کارگر آگاه در فولاد اهواز نباید اجازه دهد در صفوفش نفوذی ها و مزدوران حکومتی رخنه کندد و سنت ارتجاعی خودرا با کفن پوشیدن به نمایش بگذارند. اگر آنها جلو بیفتند قطعا مبارزات و جان فشانی های ما بهدر خواهد رفت.

درود بر مبارزه طبقاتی
زنده باد اتحاد طبقاتی طبقه کارگر
مرگ بر فاشیسم اسلامی