احمدي نژاد به دنبال اپوزيسيون سازي است ؟ - عباس رحمتي

معرفت در گرانيست به هركس ندهند پرِ طاووس گران است به كركس ندهند

اين روزها دوباره رئيس دولت امام زمان محمود احمدي نژاد گردو خاك فراوان ميكند،منظور از این گرد و خاکها چیست؟ شايد حرفهايی كه زده و ميزند از يك زاويه درست باشد ولی راستي در كار او ديده نمي شود. معجزه هزاره سوم در ماههاي گذشته هم بخاطر حميد بقايي مشاور پيشينش كه تحت فشارهاي قوه قضائيه به زندان رفته بود جنايات رژيم را در زندان بخصوص در انفرادي ها بخوبي لمس كرده بود كه سخن به شكوه و گلايه گشود و بلا فاصله پس از آزاد شدن بقايي بود كه رئيس دولتِ امام زمان، فیلش هوس هندوستان کرده بود و بیاد مردم افتاده است .احمدي نژاد كه بدنبال موقعيتهاي تازه ای ميگردد تا دوباره موج سواري را تجربه كند! با اين انديشه بود كه با ياران سابق خود دست بقائي را گرفتن و به شاه عبدالعظيم بردن تا بست نشيني را تجربه كردندولي بدون اينكه نتيجه اي بگيرند به بست نشيني پايان دادند!
كاشف هاله نور در جريان جنبش ملي ايران ، مجددا سكوت اختيار ميكند، تا اينكه روز دوم اسفند٩٦ باز با نامه پراكني به خامنه اي إبراز وجود كند ولي اين بار خواسته هايش را روشن تَر عنوان كرد. ١- او خواستار تغییر رئیس قوه قضائیه و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد.
رئيس جمهور سابق ولايت فَقِيه ، در نامه‌خود به خامنه ای خواستار اقدامات عملی و فوری برای اصلاح وضع کشور شد و با اشاره به نیاز اصلاحات در دفتر رهبری، از جمله خواهان برکناری رییس قوه قضائیه شده است.
احمدی نژاد همچنین خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده که به اتهامات "نشر اکاذیب"، "توهین به رهبر"، "اقدام علیه امنیت ملی" به زندان افتاده اند. احمدي نژاد ،چاقو را بر استخوان رهبر نهاده و جاي حساس را فشار ميدهد و ميرود تا رهبري را به خط پايان ببرد . حال بايد از رئيس جمهوري رهبر پرسيد ، مگر همين قوه قضائيه ، قوه قضائيه زمان صدارت خودت هم نبود اگر راستي و درستي در كارت هست چرا سكوت كرده بودي تا اين نهاد خود سر را از كرده اش پشيمان كند .در مورد برگزاري انتخابات زود رس يعني بركناري روحاني ازقدرت ، بايد از احمدي نژاد پرسيد ؛ مردم حافظه تاريخي دارند و فراموش نمي كنند در سال ١٣٨٨ كه آراي اشان را رهبري براي كسي دزديد كه نظراتش به او نزديك بود ! دوباره بايد پرسيد رييس جمهوري امام زمان ، نكند فكر ميكند در آنزمان راي مردم را بدست آورده بود و خود را رئيس جمهوري قانوني ميدانسته و ميداند ؟براي اينكه شبهه زدائي كنيم بايد به نظرات سخنگوي شوراي نگهبان توجه كرد تا براي احمدي نژاد روشنتر شود كه چگونه رييس جمهور شده بود؟حالا" كدخدايي" سخنگوی شورای نگهبان ،بعد از گذشت اين سالها باصطلاح ميخواهد إفشاء كند وي ميگويد؛ احمدي نژاد در آنزمان ، خواسته بود انتخابات رياست جمهوري ، بدون مهندسي شوراي نگهبان برگزار شود !
چرا حالا؟
حال بايد پرسيد : چرا احمدي نژاد بعد از گذشت٧ سال بفكر بي عدالتي در جامعه و عملكرد غلطِ قوه قضائيه افتاده است ؟ چرا در آنزمان كه خود بخشي از پروژه سركوب بود، دست روى دست گذاشت تا ولايت فَقِيه هر كاري كه دلش خواست انجام بدهد ؟ سركوب كشتار همه ايران را فرا گرفته بود و احمدي نژاد به بگم بگم قناعت ميكرد؟ چرا در آنزمان كساني مانند كروبي و موسوي و همسرش رهنورد و هزاران نَفَر ديگر را بخاطر اينكه گفته بودن راي من كو ؟! و خواستار باطل شدن انتخابات تقلبي و مهندسي شده ، بودند؟ همان جمهوري اسلامي كه احمدي نژاد رئيس جمهورش بود مردم را خس وخاشاك و بزغاله ناميده و با كمك سپاه ، دست به دستگيري هاي گسترده زده بوديد؟ چرا در آنزمان از مهندسي و باطل شدن انتخابات حرفي نمي زدي ؟ به احمدي نژاد بايد گفت يادت هست بدون بررسي شكايت ها سرت را همچون كبك زير برف كرده و خواهان اعلام و ادامه رياست جمهوري تقلبی ات بودي ؟ امروز كه سالها از آن كودتاي انتخاباتي ميگذرد طرفداران و حاميان احمدي نژاد و نيروهاي بال و پر ريخته ولايت فقيه براي سر سپردگي بيشتر به احمدي نژاد پروژه اي را دنبال مي كنند كه در آن بوي "قدرت" به مشام ميرسد . رئيس جمهور امام زمان اين بار كه سپاه پاسداران پا جلو انداخته است تا ولايت فقيه را از اوضاع بهم ريخته كشور خبردار كنند (احمدي نژاد)پا پيش گذاشته است و بقول معروف پيش گرفته است كه پس نيافتد! موضوع از اين قرار است كه سپاه بيميل هم نيست كه احمدي نژاد را دستگير كند اين مسئله را با خامنه اي مطرح كرده اند و حالا احمدي نژادرست از روي نامه مذبور كپي بردار كرده و همان موضوعات را با خامنه اي مطرح كرده است ! محتوي آن نامه هم به دستگيري و محاكمه اطرافيان صادق لاريجاني و بر كناري رئيس قوه قضائيه اشاره شده است ، از ديگر موارد مربوط به نامه سپاه مي توان به انحلال شوراي نگهبان و خبرگان اشاره كرد ، انتخابات آزاد يعني همان مواردي كه احمدي نژاد بدانها اشاره كرده است.
انتشار نامه احمدي نژاد و يا همان محتواي نامه سپاه مي تواند تضاد هاي دروني نظام را بالا برد و احتمال در گيري و يا دستگيري از باند احمدي نژاد را بيشتر مي كند بالا گرفتن اين تضادها مي تواند ريزشهاي قسمتي ديگر از نيرو ها و بدنه رژيم بوجود بياورد اين ريزشها كه از سالها پيش شروع شده بود حالا سرعت زيادتری به خود مي گيرد، خصوصن اين بار كه تعداد بيشتري را در بر خواهد گرفت !اوضاع هرطور كه بچرخد به نفع مردم است مثل همين افشاگري و پاسخگويي "كدخدايي "سخنگوي شوراي نگهبان و عكس العمل "حميد رسايي "نماينده مجلس كه زماني از احمدي نژاد حمايت ميكرد حالا مي نويسد : نامه وقيحانه احمدي نژاد به مقام رهبري را كه خواندم ياد ادعاهاي وقيحانه ميرحسين موسوي و ديگر سران كودتاي در انتخابات ١٣٨٨ افتادم ، اميدوارم كساني كه مردد بودند يا در تجمعات احمدي نژاد شعار ياور رهبر آمد سر ميدادن صداقتي در حرفهايشان نيست ...، افشاي جنايت سعيد مرتضوي در رابطه با قتل زهرا كاظمي ،توسط محسني اژه اي و بالاخره انگيزه بر گزيده شدن احمدي نژاد توسط فيروز آبادي يعني اينكه انتخاب احمدي نژاد بخاطر جلوگيري از جريان دوم خرداد ( اصلاح طلبي ) بوده است.
هدف احمدي نژاد :
احمدي نژاد با سخنراني هاي و مصاحبه ها و حتا بست نشيني و حالا هم نامه پراكني به خامنه اي قصد دارد با اين چنين كارهايي به روش پوپوليستي ها خود ادامه يدهد ،بخاطر ١- پايگاه مردمي كسب كند در حاليكه همه ميدانند او فردي است كه هويت سياسي ندارد مانند تنه ي درختي است كه قوي نيست و نمي تواند ، شاخه هاي محكم توليد كند و جالب است ، خامنه اي در يك مقطع نظامش را تحويل چنين كسي داد كه امروز از همان نقطه ضربه كاري را خورده است و ممكن است از پاي هم در آورش ! وضعيت خودِ احمدي نژاد هر بهتر از او نيست ،
هويت سياسي مشخصي ندارد ، همچون كسي است كه با اينكه ميداند شنا بلد نيست ولي رفته تو عمق شنا مي كند و وقتي آب از سرش گذشت شروع به دست و پا زدن ميكند تا خود را در مخمصه اي که گرفتارش شده نجات بدهد . البته ، رئيس جمهور گذشته ولايت فقيه كه نظرش به او نزديك بود هيچگاه احساس خطر نكرده است و اين نشان ميدهد پايش يک جا محكم است و آن بيعت رهبري است كه سالها با هم دست در خون و سرمايه هاي ملت داشته اند
بخاطر همين هم تا جايي كه بتوانداز موقعيت پيش آمده استفاده مي كند. ٢- احمدي نژاد مي خو اهد از خلع موجود يعني نبود اپوزيسيون در ايران سوءاستفاده كند اين بار احمدي نژاد شمشير را از رو بسته است و تهاجمي تر نسبت به گذشته آمده است و از موقعيت ضعيف تر رهبري كه او بهتر مي شناسد استفاده مي كند
او از اين اعتراضات كمال استفاده را مي برد ، درست مانند سال ٨٨ كه رهبري در اختيارش گذاشته بود اين بار از همان تجربيات مي خواهد جنبش ملي مردم را بنام خودش تمام كند.در چنين موقعيتي اطلاعات سپاه و افرادي مثل مجتبا خامنه اي و وحيد و... كه در بيعت ولايت فقيه هستند ممكن است با او برخورد دیگری کنند و سرنوشت ديگري را براي احمدي نژاد رقم بزنند .
٣- احمدي نژاد از وصيت و يا فتوي خميني بيشترين استفاده را مي كند انجا كه گفته است ولي فقيه بايد سوالات را جواب دهد و اگر جواب ندهد معزول است يعني عزل ميشود حال احمدي نژاد دليل دارد كه بهانه دست ولايت فقيه ندهد خامنه اي اگر جواب به پرسش ها يا بهتر بگوئيم به خواسته هايي كه در نامه احمدي نژاد مطرح شده است داده نشود از نظر شرعي معزول است و اينجاست كه سربازان امام زمان را به انديشه اي ديگر و ميدارد همان انديشه اي كه اين روزها با شايع ترور جوانفكر آغاز شده است .
رفتارهاي احمدي نژاد در اين موقعيت حساس و سوء استفاده اش از ضعفهاي خامنه اي كه اين روزها از مردم هم عذر خواهي كرده است ،حاكي از موجي در جهت سرنگوني است كه امروز در جامعه احساس مي شود از طرفي رفتارهاي روحاني و خامنه اي طوري است كه نشان از سقوط آزاد دارد و در روزهاي آينده شاهد عميق تر شدن اين تضادها خواهيم بود.
ديگر مطلب اينكه:
معناي حرف معاون احمدي نژاد حميد بقايي را فراموش نكنيد كه چند وقت پيش در رابطه با لاريجاني ها گفت:
آقای لاریجانی زیر نظام دینامیت کار گذاشته با این کارهاش، بعد میگه احمدی‌نژاد از پشت به نظام خنجر زده. همه حاکمان در جمهوری اسلامی از پشت به مردم و آرزوهای انها خنجر زده اند. کشور را به مرز نابودي كشاندن هنوز هم راضي نيستند. (حمید بقایی)دروني هاي ژريم از ما بيشتر ميدانند چه سرنوشتي در انتظارشان است .