یاداشتی کوتاه!! - اسماعیل مولودی۴ اسفند ۱۳۹۶ خورشیدی

حرکتهای سراسری و اعتراضی اخیر و بخصوص اعتراضات قدرتمند دی ماه (ده روزی که جامعه ایران را دگرگون کرده). اعتراضات سراسری سالهای اخیر همه و همه خواب را بر چشم گرگهای حاکم در ایران آشفته کرده. ریئس پلیس تهران اعلام کرده که میتوانستند از اسلحه (ار پی جی) علیه اعتراضات چند روز اخیر استفاده کنند. یعنی این حاکمیت پشیزی ارزش برای جان انسانها قایل نیست. در جایی دیگر، ‏این روزها تاترمسخره ای درحال اجراست. سخنگوی شورای نگهبان احمدی نژادرا به مهندسی جریانات ابروباخته انتخابات ۸۸ متهم کرده است. عجب این فاشیستها ابروباخته وفاسد هستند!!! احمدی نژادملیجک بیت رهبری و امام است. یعنی همه همدیگررا میشناسند که چقدر کلاش وبی شرفند. تازه اینها نمونه هایی است که از فرط از دست دادن قدرت دست و پای خودرا گم کرده و علنا عربده میکشند علیه مردم جامعه. در جایی دیگرمعاون وزیر امور خارجه عراقچی, میگوید: اگر برجام نفع اقتصادی نداشته باشد ارزشی ندارد و ازش خارج میشویم. این نمونه ها (چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی) گویای وضعیت حاکمیت فاشیست ایران در این روز هاست. اینها بیان واقعیتی است که حاکمان فاسد ایران از طرف مبارزات مردم در جامعه به تنگ آمده اند. این بی پروایی نشان از قدرت نیست این یعنی از دست دادن کنترل و دیپلماسی. این یعنی آشفتگی در داخل و کنترل خودرا از دست دادن در دیپلماسی.
ما مردم ایران میدانیم چرا؟ ما مردم مبارز جامعه میدانیم که اعتراضات ما زمین زیر پای حاکمان را داغ میکند و آنوقت است که کنترل از دست میدهند، همدیگر را متهم میکنند و یا شارلاتانیزم را جای دیپلماسی میگذارند و به مردم جامعه چنگ و دندان نشان میدهند. پلیس دست و پایش را گم میکند و عربده می کشند علیه مردم و در سطح جهانی هم هذیان میگویند. چون خود میدانند فشار مردم جامعه از یک طرف فشار در سطح جهانی از طرف دیگر باعث شده به شارلاتانیزم پناه ببرند.
مردم ایران هم راه خودرا تا سرنگونی این باند فاشیست حاکم انتخاب کرده اند. روزی نیست در اقصی نقاط ایران این باند فاسد با اعتراضات مردم روبرو نباشند. مردم مبارز ایران خواب را بر حاکمیت آشفته کرده. این شارلاتان بازی ها نشان از قدرت نیست. این یعنی علی غرق ش کن منم روش. این یعنی نا امید بودن و دلواپس بودن سرنوشت ووضعیت آینده شان. ما مردم مبارز تا سرنگونی این باند جنایتکار از پای نخواهیم نشست. اتحاد و تشکل ما، اعتصابات و اعتراضات ما پشتوانه انقلاب ما علیه حاکمیت این دستگاه فاشیست مذهبی است.

زنده باد انقلاب