شهدای فدایی در خرداد ماه

‏رفقا: حسن نیک داودی - امیرپرویز پویان ـ اسكندر صادقی نژاد ـ رحمت الله پیرو نذیری ـ بهروز دهقانی ـ حسن ‏معصومی همدانی ـ علی رضا شهاب رضوی- خسرو تره گل ـ حسین سلاحی - مینا طالب زاده شوشتری ـ علیرضا رحیمی علی آبادی ـ حسین موسی دوست دموچالی ـ ‏رفعت معماران بناب - سلیمان پیوسته حاجی محله ـ سعید معینی - نعمت باشخور چوبه دار ـ سعید ‏سلطان پور ـ ماریا كاظمی ـ اسماعیل هادیان ـ مهدی پهلوان ـ محمدرضا محمدیان ‏باباعلی ـ سعید میر میرشكاری ـ ولی سوسنی ـ محمدحسن کاویانی - منوچهر ویسی ـ مهنوش آذریون - شاپور ‏جلیلی - جواد باقری (مهرداد) - اقبال اصلانی - توفیق رجب پور - فرزانه اکبری حاجی نظر - رمضان علی دلسوز مقدم - ماریا کاظمی -محمد رضا علی مندی - شاهپور جلیلی کمندشهر (کهنه شهری) - محمود مستعان - جهانگیر (بهمن) طالبی بیگلو - مهرداد نبیعی - محمد رضا فرجامی و ... طی سالهای 49 تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپریالیسم و ارتجاع و یا در زندانهای ‏دژخیمان ستمگر شاه و خمینی به شهادت رسیدند. ‏

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۱، یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲ مه ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N451/shohada%20451.htm