یاداشتی کوتاه بر وصعیت موجود! - اسماعیل مولودی

۳۰ بهمن ۱۳۹۶

رژیم فاشیست مذهبی ایران بصورت یک باند قاتل، تروریست و چپاول گر به جامعه ایران نگاه میکنند. این حاکمیت مذهبی و فاشیست از هر ترفندی برای نابود کردن مدنیت و احترام در جامعه ایران تلاش میکنند. تا میدزدند، یا حیف و میل میکنند. امنیت مردم و جامعه جایی در برنامه روزانه این باند قاچاقچی و دزد ندارد. بنابراین نباید مردم ایران ذره ای بخود شک کنند که این جانیان نمیخواهند به دادخواهی مردم جواب بدهند. در مدت کمتر از دو ماه و بعد از حرکت سراسری مردم در دی ماه امسال، تا کنون دو واقعه بزرگ که جامعه را در شک فرو برد ( کشتی غرق شده در آبهای چین و سقوط هواپیمای مسافر بزی چند روز اخیر در یاسوج) همچنین قبل از اینها به نابودی کشاندن زندگی مردم در زلزله غرب کشور که هنوز که هنوز است آواره و دربدر هستند.
اعدام و یا بقول این باند قاتل # خود کشی در زندان # همه و همه نمونه هایی است از به نابودی کشاندن جامعه و مردم ایران. در چند روز اخیر بعد از واقعه هواپیما آنچه که مد نظر حاکمیت فاسد نیست، رسیدگی به وضعیت قربانیان حادثه است.
اینها میدانند اعتراضات دی ماه و نیز اعتراضات گسترده مردم در ۲۲ بهمن امسال شیپور مرگشان شروع به نواختن کرده است. اینها میدانند مردم جامعه ایران مصمم اند آنهارا سرنگون کنند. بنا براین از هیچ دزدی و چپاول دریغ نمیکنند. و تلاش دارند مدنیت و حرمت در جامعه را به نابودی بکشانند تا بعد از خودشان خشت روی خشت بند نباشد. اینها میدانند روز نابودیشان نزدیک است بهمین خاطر تا میتوانند می کشند و چپاول میکنند. نمونه های بارزش را در این چند ماه اخیر دیده ایم. اگر زمانی حرف از اقتصاد و مسله جامعه میزدند دیگر اصلا خودرا مسول نشان نمیدهند. حرف های اخیر خامنه ای که از دربار خدایش طلب میخواهد روشن به همه حرمت و امنیت مردم در جامعه تف می اندازد و برای مردم جامعه هیچ احترامی قایل نیست. این فاشیسم مذهبی از تجربیات داعش فامیلشان از تجربیات خاخامها و کشیشان قرون وسطی برای نابودی جامعه تجربه میگیرند. اینها با سیاست (علی غرقش کن منم روش) به مردم و جامعه برخورد میکنند. طیف مفلوکی که بنام رفراندوم میخواهند این حاکمیت فاشیست را حمایت کنند باید از صف خود بیرونشان انداخت. اینها جاسوسان بیت رهبری هستند که ماموریت دارند حاکمیت مذهبی فاشیست را نگهدارند با کمی بزک و رنگ و لعاب.
ما برای نابودی کل سیستم فاشیستی سرمایه داری مبارزه میکنیم. ما برای برابری و حرمت انسان در جامعه ایران می جنگیم.
بنا براین وظیفه خود ماست که در این شرایط به سازماندهی و تشکل خود بیاندیشیم. سازمان دادن اعتراضات کوچک و بزرگ. ایجاد اتحاد و همبستگی طبقاتی و متحد شدن در صف اعتصابات و تشکلهای محل کار و زیست. همه میدانیم که مزدوران ریز و درشت دور و بر مارا احاطه کرده اند اما میتوان باتلفیق کار علنی و مخفی توطئه هایشان را خنثی کرد. با ایجاد شبکه های اطلاع رسانی از حضور مزدوران رژیم، با اطلاع رسانی در مورد اعتصابات و ایجاد صندوقهای کمک به اعتصابات اعتماد و همبستگی را تقویت کنیم. نگذاریم قاتلان حاکم , جامعه و مدنیت جامعه را به نابودی بکشانند و بگوش ما آیه های یائس و نا امیدی بخوانند. قدرت ما در اتحاد و همبستگی ماست.
مرگ بر سرمایه داری
مرگ بر رژیم فاشیستی،مذهبی ایران