فاز تغيير! - عباس رحمتي


اين روزها خبرهايي به بيرون درز كرده است كه حاكي از اوضاع وخيم رژيم خدعه و نيرنگ است رژيم غارتگر ايران كه در طول ٣٩ سال هست و نيست مردم را به يغما برده است ، اقتصاد ايران را به ویرانه ای كامل كشانده است تا جايي كه اين روزها تورم و كسري بودجه بيداد ميكند و جلسات اقتصادي در پشت درهاي بسته تشكيل ميشود! مسئله اقتصادي بسيار جدي است و نارضايتي هاي اجتماعي و سياسي ايران جدي تر ، بطوريكه تنها همين معضلات اقتصادی رژيم ملاها را بزودي كله پا خواهد كرد. دلار در برايري با ريال به مرز پنج هزارتومان رسيده است و از طرفي اقتصاد ايران در بند رانتخواران گرفتار أمده است ، تورم دو رقمي و كسري بودجه و خالي بودن خزانه دولت كارد را به استخوان مردم رسانده است و روزي نيست كه در جايجاي ايران اعتراض و تظاهرات برگزار نشود . سردمداران رژيم در حال خارج كردن سرمايه ها از بانكها هستند و صندوق بانكها در حال خالي شدن هستند ! درروزنامه هاي كشور از قول بانك مركزي خبر داده اند كه درباره عدم پرداخت وجه نقد به مشتريان تا سقف ١٥٠ ميليون ريال صادر كنند! مسئولان اقتصادي رژيم آنرا يك اقدام در جهت مبارزه با پولشوئي عنوان مي كنند ، در حاليكه واقعيت نظام بانكي در اختيار سپاه قرار گرفته است و در مجموع يك اقتصاد فلج شده را بر جاي گذاشته است .
با آغاز فاز جديد جنبش ، مردم برعليه كل نظام ،رژيم بخوبي فهميده است كه اين بار مردم براي تغيير نظام به خيابانها آمده اند و نداي جمهوري ايراني سر دادند وبا اين شعار ، رژيم را به وحشت انداخته اند، به همين دليل يكي به نعل ميزند و يكي به ميخ ، خامنه اي گوش هاي خود را بسته صداي مردم را نشنيده مي گيرد و روحاني رئيس جمهور رژيم صداي مردم را عوضي شنيد و بخاطر همين از رفراندوم اسلامي سخنراند.
با آغاز فاز نو تغيير در ايران ، كل نظام به وحشت افتاده است و وحشت زده تر از گذشته به سركوب خودي و غير خودي ادامه ميدهد و همچون گذشته به شيوه هاي مختلف در زندانهاي ايران خون مي ريزد . بعد از دستگيري گسترده جوانان در جنبش ملي دي ماه ٩٦ دختران معترض به حجاب اجباري دست زدند.تا كنون بيش از ٢٩ نَفَر از دختران را دستگير كرده و با وثيقه هاي سنگين قصد دارند از حركتهاي اجتماعي و تغييري كه جامعه خواهان آن هستند جلوگيري كند.بايد گفت ٣٩ سال است كه رژيم با همان روش سركوب ادامه ميدهد و اسلام و حجاب و نماز و روزه ... را ميخواهد به مردم تحميل كند ولي هنوز نفهميده است كه ملت و نسل جديد نمي خواهد مانند فسيل هاي رژيم زندگي كنند و امروز تغيير و دگرگون شدن را ميخواهند.
رژيم فاشيستي تهران با گماردن پاسداران و بسيجيها و لباس شخصي ها قصد دارد جامعه را با همان روشهاي قرون وسطايي ِگذشته اداره كند. در زندانها هم وضعيت فرقي نكرده و با خشونت بيشتر وحشت خود را نشان ميدهد، جواناني را كه در ماه گذشته دستگير كرده اند اعدام مي كنند و به خانواده هايشان ميگويند خودكشي كرده اند.افرادي مانند" سينا قنبري" و" وحيد حيدري" و دهها تن ديگر را زير شكنجه كشته و مي گويند خود كشي كرده اند تا جنايات خود را كتمان كند.اخيرا كاووس سيدامامي استاد دانشگاه و فعال محیط زیست اعدام كرده اند و گفته اند خودكشي كرده است. [١]پس از اعتراضات دي ماه رژيم از سايه خود هم وحشت دارد بطوري كه تحمل شنيدن انتقادهاي محيط زيستي را هم ندارند. اخيرا معاون وزير محيط ز يست بنام "كاوه مدني" راپس از سخنراني دستگير كرده و بعد از بازجويي و گرفتن تمامي اطلاعات اينترنتي ، او را آزاد كرده اند!با تمامي فشارهايي كه رژيم بر خودي و غير خودي مياورد تا وضعيت را آرام كند نتيجه بر عليه خودش عمل مي کند. هم اكنون در جاي جاي ايران هر روز اعتراضات را مشاهده مي كنيم و اين آتشي در زير خاكستر است كه دوباره در حال شعله ور شدن است .چند روز پيش ١٥ نَفَر از فعالين سياسي و حقوق بشري داخل و خارج ايران طَي اطلاعيه اي خواهان بر گزاري رفراندوم سكولار پارلماني با حضور و نظارت سازمان ملل شدند، گرچه رژيم اجازه چنين كاري را هرگز نمي دهد و با وجود چنين رژيمي رفراندوم معنايي پيدا نمي كند ولي به لحاظ فشار هاي بين الملي مي تواند مفيد باشد از اين جهت كه دي ماه گذشته پرونده رژيم مجددا توسط آمريكا به شوراي امنيت رفته است و احتمال فشار بيشتر بر روي رژيم هست.در اين بين حسن فريدون( روحاني) كه تا ديروز دستور سركوب ميداده است بلافاصله به عکس العمل ا فتاده و مسئله رفراندوم را مطرح كرده است او هنوز معتقد است كه اگر راي گيري مجدا شود ج اسلامي ٩٢ درصد راي مي آورد در حاليكه نتايج نظر سنجي ها درست ،عكس آنرا نشان ميدهد در بعضي نظر سنجي ها مردم فقط ٢ درصد به جمهوري اسلامي داده اند ، اين نشان از آن دارد كه مردم خواهان تغيير رژيم هستند. مردم با عدم حضورشان در همين راهپيمايي هاي ٢٢ بهمن امسال ( ١٣٩٦ ) نشان دادن كه رژيم اسلامي را نمي خواهند و گوني هاي برنجِ مجاني هم براي حضور در راهپيمايي رژيم ،ديگر كارساز نيست، مردم خواهان تغييرهستند.
اعتراضات مردم در روزهاي آينده بيشتر خواهد شد هنوز مال باختگان و كارگران براي حقوق ماهانه و معوقه هايشان دست از اعتراضات خياباني بر نداشته اند و در بعضي جاها خشم خود را با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگي به مراكز بانكي نشان ميدهند. اين جنبش هر روز گسترده تر هم خواهد شد. شهرهاي ايران يك به يك آتش زير خاكستر است و رژيم پاسخگوي هيچكدام از خواسته هاي مردم نيست . رژيم زيركانه تلاش ميكند با دخالت در كشورهاي منطقه اوضاع منطقه را تا حدودي كنترل كند دخالتهاي ملاها در عراق و لبنان و سوريه كافي نبود و حالا با كمك به حوثي هاي يمن قصد دارد جنگ در آنجا به درازا كشيده شود تا بتواند بهره برداريهای بیشتری كند! با دخالت در كشورهاي منطقه، حفظ بقاي خود را در نظر دارد اما نه تنها طرفداري پيدا كرده است كه تخم نفرت را در بین مردم اين منطقه (بزرگ ) ريخته اند بطوري كه نفرت مردم از اين رژيم أوج گرفته است چون رژیم جنگ طلب چاه ويل پول و اسحله است كه سرازير به اين كشورها كرده است . در مقابل ،كشورهاي عربي در منطقه تا توانسته اند از آمريكا سلاح خريداري كرده اند و آنجا را به انباري از باروت تبديل كرده اند.
سیاست خارجی:
در حال حاضر از نظر سياست خارجي بايد گفت ؛ تهديدهايي كه از طرف آمريكا در رابطه با "برجام" بر رژيم مي شود جدي است و رژيم را به خط پايان نزديك تَر ميكند رژيم براي كنترل اعتراضات داخلي از حربه هايي - چون ، ايران سوريه خواهد شد - حاكميت كمونيست بجاي ج اسلامي و - ديگر اينكه وابستگي به كشوريي مثل آمريكا به ايران بیشتر خواهد شد ! اينها تكيه كلام هاست .فرار بجلو، نديدن واقعيت و را ه درست را نديدن كه اين آخري مسلمن در حفظ بقاءرژيم و با خط اوجب واجبات و چرندیات گفتن مسائل را حل نخواهد كرد. مسائل را طوری دیگر ديدن همين هم خواهد شد كه شيرازه رژيم را بدر كرده و ميرود كه ملت خبر مرگ ظلمان را در کشور سردهد و جهان را برای تغییر خبردار کند.
_____________________________________________
[١]علت مرگ این استاد و مسئول حفظ و حراست. نسل یوز پلنگ ایران از نابودی با این قصه شروع و ختم میشود که برادران سپاه قصد دارند در منطقه متعلق به زندگی یوز ها پادگان اموزشی و پایگاه. های دیگری ایجاد کنند بهمین جهت که دستور قتل عام یوز پلنگ های باقیمانده و پاک کردن منطقه از این حیوانات و دست انداختن به زمینهای منطقه را به هیئت حفاظت این حیوانات از طرف سازمان ملل را دستور دادند اما بگمان خیلی از مردم با مخالفت شدید این هیئت و رئیس مرحوم امامی در مقابل انها موضوع مشکل شده و مهمتر اینکه اقای امامی مسئله را به عوامل سازمان ملل اطلاع داده و درخواست کمک میکند باحتمال زیاد نماینده ای جهت بررسی وضع بایران امده و در منزل مرحوم میهمان و پس از چند روز بر میگردد برادران هم که باین عمل و نابودی این حیوانات مصر هستند اعضای گروه را دستگیر و تا سرحد مرگ انها را برای دست برداشتن از ماموریت خدا پسندانه حفاظت از این گونه نادر شکنجه داده و اقای امامی زیر شکنجه جان ميدهد حال منبعد وظیفه و رسالت حفاظت از این حیوان زیبا و مظهر ملیت و ایرانی بودن ما در مقابل کسانی که به حيوان نجيب هم رحم نداشته یا برای کار خودشان یا برای ایجاد جاده ابریشم ترانزیت مواد مخدر قصد نابودی همه چیز را دارند باید ادامه دهنده راه این غیور مردان بوده و وصیت همه دوستداران محیط زیست این است و ما مسئولیم،و این وظیفه را باید همه ما باکمک مردم 70میلیونی انجام دهیم .