فرونشست مسجد عتیق اصفهان

ایرنا
شهر اصفهان مدت هاست با بحران فرونشست زمین مواجه شده و بناهای تاریخی این شهر دربرابر این حادثه در امان نبوده و نیست کارشناسان زمین شناسی و سازه همواره از تاثیرات فرونشست بر مجموعه‌های تاریخی ابراز نگرانی کرده‌اند.

عوارض این فرونشست به شکل شکاف‌ و ترک‌ بر پیکر مسجد جامع عتیق و مسجد اصفهان کاملا مشهود است. به عقیده کارشناسان سازه، فرونشست این مسجد را که به موزه معماری و خوشنویسی ایران هم شهره است، تهدید می‌کند.