ویلپنت، 30 خرداد و یک آسمان ستاره -هوشنگ اسدیان


طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی یا همتی که از سر عالم توان گذشت (کلیم کاشانی)

توان و همتی که در مقاومت سازمان یافته و رهبری پاک باخته وجود دارد، می رود تا بر سر عالم عدالت شکوفه دهد و به گُل نشیند.
اندک اندک جمع مستان می رسند؛ اندک اندک می پرستان می رسند.
دلنوازان ناز نازان در رهند؛ گُل عذاران از گلستان می رسند.
خرم آن باغی که بهر مریمان؛ میوه های نو زمستان می رسند.(مولوی)

کم کم دلها دارند به تپش در می آیند و قلبها با شوق و تپیدن خود، زیبا ترین آهنگها را به همراه صدای بارش ستاره ها از آسمان عشق می نوازند.
یک برای همه، همه برای یکی. در این روزو حضور قدرتمند توده ای، شیپور جنگ تمام عیاررا بر علیه منادیان جهل و جنایت و تباهیِ جمهوری اسلامی آخوندی به صدا در می آورند و جنگ آوران،
تاسیس روز ارتش آزادیبخش ملی ایران را رژه سان و پای کوبان گرامی می دارند.
عزمشان جزمتر و پولادین تر است تا تومار دین و دولتِ ارتجاع را در هم نوَردند و تا از پودِ رژیم خمینی جلاد را بگسلند.
در این روز همبستگیِ بین المللی از گوشه و کنار کشورها و خلقهای جهان به این موج عظیم مقاومت ملحق می شوند و این اتحاد ویگانگی را هر چه بیشتر استحکام می بخشند. طبیعتا این موج عشقِ به آزادی، برابری و عدالت است که انساها را از اقصی نقاط جهان به این گرد همایی می کشاند، به این دلیل مهم که جهان هنوز تشنۀ این سه واژه است که پایه و اساس زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده و همۀ مطالبات بعدی بر شانه های این سه واژه شکل گرفته و استوار می گردد.
بنابر این توفان عظیم انسانی که در روز اول ژوئیه به طرف پاریس در راه است؛ می رود تا این گردِ همایی بزرگ را به کانونی رزمنده و پر تپش برای تمام آزادگان و آزاد اندیشان جهان تبدیل کند . و باری هر کدام گمشدۀ خود را در دل و گوهر وجود این مقاومت عظیم دنبال می کنند و دست در دست همدیگر بنیاد این اتحاد و همبستگی را قویتر می کنند. هم اکنون با اتکاء به جان فشانی ها و مقاومت های دلاورانه ای که این جنبش انقلابی انجام داده است، بر افکار ایرانیان و جهانیان تاثیر خود را گذاشته و می رود تا حقانیت خود را بر همگان با ابتکار عمل انسانی و انقلابی به اثبات برساند، هر چند که تا به حال این حقانیت بر خیلِ بیشمارانی محقق گشته است.
این پایداری و جانفشانی ها که مطالبات دمکراتیک و تاریخیِ یک ملت را دنبال می کند، تاثیر بسزایِ خود را در محقق کردن مطالبات دمکراتیک منطقه ای وبعضا بین المللی گذاشته و خواهد گذاشت.
چونکه بر بستریک تاریخ رنج شکل گرفته است و هدفش زدودنِ یک رنج تاریخیِ ملتی تحت ستم می باشد. به قول حافظ:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما
ای باد اگر به گلشنِ احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
باری، این رهنوردان عشق که هر کدام با کوله باری از مبارزه و تجربه به این جمع مستان ملحق می شوند، هدف معینی دارند که در چار چوب شعارها و مبارزات این مقاومت نهفته است و به این ضرورت مهم واقف شده اند که فقط و فقط با اتحاد و همبستگی است که می توان و باید این رژیم قرون وسطائی خمینی و خمینی صفتان را بر انداخت و بر ویرانه های آن آزادی، برابری و عدالت اجتمایی را دامن گستر کرد.
پس بر این اتحاد باید تاکید کرد و به عنوان یکی از نقاط قوت این مقاومت آنرا به هر شکل ممکن تقویت نمود. فقط در گرو اتحاد و مبارزه است که پیروزی میسر خواهد شد و در کاکُل هر مقاومت و مبارزه ای رهبریتی توانمند و سازمانده به همراه سازمانی منسجم پیروزی را تضمین می کند.
با امید به ایرانی آزاد و آباد و دمکراتیک ، در جهت اتحاد و همبستگی با این مقامت هر چه مصمم تر و با شکوهتر همگام شویم.
به قولِ برزین آذر مهر:
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز،
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک ،
هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.
" هوشنگ اسدیان "
13 یونی 2017
23 خرداد 1396