ترانه سرودِ "دختران شورشی" به گویش لُری ( به مناسبت هشت مارس) - هوشنگ اَسدیان (پگاه)دختر قشنگهِ شورشی
دِ کوه چی شیر وِر می کشی
تنفنگِته بیر وِ دَس

زُلفت مثلِ دُم اَسبه
خیالِ دستگیرو تخته
بیا سیمو جنگی برقص

چَشیا قشنگِت اَشگینه
سواَ سَرِت نازَنینه
شنگه قطارهِ بِیر وِ دَس

اوُ چَشِ مَسِت خُماره
دل مینه دل جایی نارهَ
سیقه سَرت اِی همه کَس

ماه دِ مینه اوُ روته
کَمو مینه اَبروته
سردارِ زن، کُل کَس

نقشه آزادی کَشیه
نازار اِسمت شورشیه
دَسه کمه بیر وِ دَس

اوُ چالِ تِشنیت بلوره
گردنه کَت پُر زِ نوره
بیا وَرم اِی هم نفس

قد و بالا کَت رنگینه
مِثه اَفتو دِ زِمینه
نمی هام که روی زِ دَس

بافه مویات چی آبشاره
هُری دلِ دِر میاره
چَش نو هُری تو زِ کَس

اَ فتو مینه پی شونیته
الان وقته خوش خونیته
همه نِه وَنی دِ هَوس

راه رَتنت مِثه کوکه
حسود مینه گِل می چو که
کاکُل اُو مویات وِ دَس

قشنگه آوادی تونی
نغمۀ هر سازی تونی
بیا وا لشکر پیش و پَس

وقتی سوار اَسب هِسی
قناقِ بِرنو دِ دَسی
زِ کَس نمی آیه نفس

کورونهِ ده عاشقتن
سی تو می جنگَن تن به تن
غریبه وا حُمال و کَس

خورشید حَسودیش وِت میا
ماه زِ دوما تو دِر میا
باری کِتو داری وِ دَس

عروس ِآوادی تونی
سَنبُلِ آزادی تونی
تفنگِته نونی زِ دَس

قصه می هونی سی همه
جونته مِی موی کَمه
جنگ دَر گِرت وِ داد بَرَس

دُخترِ شورشی تونی
میدونِ جنگ چی شیر تونی
دِ هشت مارس دَس به وِ دَس

حرفت همش آزادیه
برابری وا شادیه
بی بی، بیا قشنگ برقص.

هوشنگ اَسدیان (پگاه)