میعاد در فردا - س. پگاهرویاهای زنجیر شده
در گوشه تاریک جهان
عبور کن از پلهای دیروز!
از خاطرات منجمد
و قداست واژه ها
عاطفه ها
تکامل نمی یابند
و در مرداب
ماهی آزاد صید نمی شود
سفرکن
و دلتنگیهایت را ویران کن!
انتظار
جاده ایست لایتناهی
چشمانت را
با پرتو ستارگان بشوی!
در ارتفاع ایستادن
ریشه هایت به افق می رسند

مشهد بهمن ۹۹

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۵، آدینه اول اسفند ۱۳۹۹ ـ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱