پرونده ایرانیکا: گزارشی از رادیو زمانه

رادیو زمانه
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹- February 28, 2021

در ایرانیکا چه می‌گذرد؟ این دانشنامه در کجا مستقر خواهد شد و چه آینده‌ای در انتظار آن است؟ موضوع اختلاف میان بنیاد دانشنامه ایرانیکا و مرکز احسان یارشاطر در دانشگاه کلمبیا چیست؟ مجموعه گزارش‌هایی را که در این باره منتشر کرده‌ایم، در یک پرونده گرد آورده‌ایم.
ادامه در لینک زیر
https://www.radiozamaneh.com/584795