سیاهکلی دیگر بر آفرینیم - ربابه جوزقی

شب است و آسمان پر از ستاره
ستاره ها در آن بالا پر از نام و نشانه
آخه امشب تولد دوباره شانه
19 بهمن روز سیاهکل
سیا هیش بر دل دشمن نشسته
دشمن تا دندان مسلح
نخوابیده هنوز نگاهش با ترس به آسمانه
به آسمان پر از ستاره
غافل از این که هر ستاره
تا ابد زنده و جاودانه
آنها رفته اند توی آسمانها
ولی یارانشان روی زمینند
میگن کار زحمتکشان همیشه اینه
ستاره شدن و پتک آهنینه
دشمن تا دندان مسلح
نخوابیده هنوز نگاهش با ترس به آسمانه
تفنگش را زمین نگذاشته اما
لباسش قبایی تا روی زمینه
نگاه کن، نگاه کن!
به چنگ و دندانش
که خون کارگر روی زمینه
تو که همرزم هم درد مایی
تو که خود کارگر و بی قبایی
بیا با هم بشیم تا ره بیابیم
دل هر دیکتاتور را لرزه درآریم
سیاهی برکنیم زنیم بر طبل شادی
سیاهکلی دیگر بر آفرینیم


منبع: نبرد خلق، شماره ۴۳4، بهمن 1399/ ویژه پنجاهمین سالگرد رستاخیز