شعار انقلاب - هوشنگ اسدیان (پگاه)


يك سوال و يك جواب/ كنيم دوباره انقلاب
محو آخوند جنایت/ انقلاب تا نهايت
شورش و جنگ حق ماست/ تا ولايت پا بر جاست
نان مسكن آزادى/ اتحاد عشق آبادى
خامنه اى ولايتش باطله/ شوراها توده اى كامله
كانونهاى شورشى/ جنگاور يورشى
ضامن حق مردم/ چه گنج باشه چه گندم
از مشروطه تا به حال/ آزادى بوده محال
از قجر تا رضا شاه/ چه كودتاه پادشاه
تا خمينى جنايت/ حالا جنگ با ولايت
ملت نداره چاره/ فقط تفنگ خمپاره
توپ تانك چه بهتر/ خيالمان راحت تر
كنيم بپا مؤسسان/ روشنگران زحمتكشان
حكومت دمكراتيك/ سكولاريسم و لائيك
حق همه دخالت/ در امور سياست
سياستى دمكرات/ دمكراسى به كرات
آزادى هاى احزاب/ دمكراسى ميشه ناب
تعامل و تفكر/ از هم كنيم تشكر
عقيده ها رنگينه/ دمكراسى همينه
برابرى مساوات/ ايران شود چه آباد
زنان چو شير غُران/ رزم آوران ميدان
مردان همدوش زنان/ يكى شود رزمشان
خمينى از ما نبود/ سوء تفاهمى بود
گوادولوپ چاره كرد/ ايرانو بیچاره كرد
دست بدهيم دست هم/ رفاه زنيم ما رغم
حالا كنيم چاره اى/ وصله زنيم پاره اى
ايرانه وصله پاره/ زياد حوصله داره
تاريخى از پُرِ زخم/ رنج و ملال اخم و تَخم
حال كنيم انقلاب/ عليه اين منجلاب
تنها ره رهايى/ اينه اگه بخواهى
٢٢بهمن ١٣٩٩هوشنگ اسدیان (پگاه)