به یاد رفيق يعقوب تقديری قزلجه ميدان - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمیرفیق یعقوب سال١٣٣٠ در خانواده ای زحمتکش در محله ستارخان شھر تبريز به دنيا آمد.
او با توجه به زمينه مستعد مبارزاتی که داشت در سالھای اول دھه ۵٠ بسوی‌ مبارزه مسلحانه کشيده شد و مدتھا تلاش کرد که با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ارتباط برقرار کند. ازآنجا که کوششهایش به نتيجه نرسيد، تصميم گرفت به فلسطين برود و از آن طريق با سازمان ارتباط بگيرد.
در سال ١٣۵۴ به فلسطين رفت و سه سال تمام در صفوف مبارزان فلسطينی قرار داشت. پس از بازگشت به ايران فعاليت خود را در رابطه با سازمان آغاز کرد و باعلاقه ای که به رفيق پويان داشت، نام مستعار امير را انتخاب کرد.
سپس به عنوان‌ مسئول نظامی بخش بوکان شاخه کردستان، سازماندھی شد. رفيق امير نقش زيادی در تربيت رفقای ما در بوکان داشت.
امير شايستگیهای بسيار زيادی از خود شان داد و به رفقا بسيار چيزھا آموخت.
روز اول شھريور سال ١٣۵٨ رفيق امير در سقز با ايست بازرسی مواجه شد. پس از پياده شدن از ماشين و معرفی خود، توسط پاسداران ارتجاع به گلوله بسته شد و جان باخت. رفيق يوسف کشی زاده و ابوبکر حميدی که در ماشين بودند توسط مزدوران سپاه دستگير و در ششم شھريور به جوخه تيرباران بسته شدند. يادشان ماندگار و گرامی باد.


منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰