گرامی باد یاد و نام رفیق محمد صفاری آشتیانی - امیر ابراهیمی

رفیق محمد صفاری آشتیانی متولد ۱۳۳۱ و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران ( اخراجی از نیروی هوایی به دلیل فعالیت سیاسی) بود.
وی پس از ضربه رمستان 46 بر گروه رفقا جزنی، ظریفی و سورکی، فعالیت کاملا مخفی در پیش گرفت و پس از مدتی در بهار سال 1347همراه با فدایی شهید رفیق علی اکبر صفایی از ایران خارج و به جنبش فلسطین (فتح) پیوست.
در سال 1347 رفقای این گروه که فعالیت شان برای ساواک لو نرفته بود، به سازماندهی مجدد پرداختند و در سال 1349 رفقا علی اکبر صفایی فراهانی و محمد صفاری آشتیانی به ایران برگشته و به گروه می پیوندند. رفیق صفایی همراه با تعداد دیگری از رفقا برای ندارک عملیات چریکی به جنگلهای شمال می رود و رفیق صفاری برای تدارکات همراه رفقای دیگر در شهر می ماند. پس از حماسه سیاهکل و اعدام 13 تن از رفقای فدایی (گروه جنگل)، رفیق صفاری همراه با رفقای ضربه نخورده در عملیات اعدام انقلابی سپهبد فرسیو شرکت می کند و با ادغام گروه جنگل با گروه رفقا امیرپرویز پویان، مسعود احمد زاده و عباس مفتاحی و تشکیل چریکهای فدایی خلق، رفیق صفاری نقش برجسته ای در بخش تدارکات چریکهای فدایی به عهده می گیرد.
در روز دوم مرداد ۱۳۵۱حوالی خانه تیمی (سلیمانیه- تهران) رفیق صفاری متوجه حضور نیروهای سرکوبگر رژیم شاه می شود. در این موقعیت رفیق با شلیک هوایی و ایجاد درگیری با ماموران باعث جلب توجه رفقای داخل پایگاه می شود و رفقا حمید اشرف و شیرین معاضد(فضیلت کلام) موفق به خروج از محاصره دشمن می شوند. در نبرد حماسی این روز رفیق محمد صفاری آشتیانی به شهادت می رسد.
یاد و نامش جاودان

منبع: نبرد خلق شماره 427، چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۹ ـ 22 ژوییه ۲۰۲۰