نازلی نمرده است - مرجان

نازلی نمرده است
"نازلی سخن بگو"
تو زنده مانده ای
در قلب هر چریک
در عشق ما به خلق
در نعره های درد
زیر شکنجه ها
هر جا که هر اسیر
دربند و زخمی است
نامت نوشته است
وارتان سخن نگفت
شعر مقاومت
در انفرادی است
نازلی سخن بگو
از چوبه های دار
از کودکان کار
از اشک مادران
از آرزوی نان
نازلی بگو بگو
در گوش جویبار
با نغمه بهار
این تیره شب دگر
محکوم رفتن است
گلهای بیشمار
مست شکفتن است
نازلی سخن بگومنبع: نبرد خلق شماره ۴۲۵، پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰
http://www.iran-nabard.com/