میلاد زندگی - س. پگاه

ستاره های مصلوب
خاموش می شوند
فصلها
در عبور پرندگان
تن می شویند
تا چشمان کودک باد
با طلوع خورشید
گشوده شود
این آوای دلنشین توست
در پیچ و خم دشتها
درامتداد جاده ها
آن جا که ساقه های گندم
در خاکستر باران
خوشه می دهند
و زندگی
به دور از غوغای الفباها
آغاز می شود

مشهد ـ اردیبهشت ۹۹

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۵، پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰
http://www.iran-nabard.com/