لحظه بارش - س. پگاهبه سرزمین نور سفر می کنم
و با قلب ستارگان
سخن می گویم
خورشید کوچکی هستم
اسیر قلعه های خسته شب
چشمه ساری می جویم
در حفره های بیهوده زمان
بر بام آرزو های من
خیال روشنی آویخته
هنگامه سفر سنگ است
لحظه بارش نزدیک است
مشهد اسفند ۹۸


منبع: نبرد خلق 423، آدینه 1 فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۰ مارس ۲۰۲۰