در سوگ فقدان فریبرز رئیس دانا


با اندوه و تاثر دکتر فریبرز رئیس ‌دانا، اقتصاددان، فعال سیاسی اجتماعی و عضو فعال کانون نویسندگان ایران در اثر بیماری کرونا درگذشت. رفیق فریبرز از مدافعان آزادی، عدالت و سوسیالیسم بود که بارها به خاطر فعالیتهایش به زندان افتاد. ظلم و ستم حکام مرتجع و ستمگر ایران بر او را نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم.
از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان تاسف آور زنده یاد فریبرز زئیس دانا را به خانواده او، به کانون نویسندگان ایران و به فعالان سیاسی اجتماعی تسلیت می گویم.
مهدی سامع
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ـ ۱۶ مارس ۲۰۲۰