پیامها به مراسم گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

پیامها به مراسم گرامیداشت
چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

رفقا مرجان، امید آدینه و کارن از ایران و رفیق م. وحیدی از اشرف 3 در آلبانی، جمعی از فعالان کمونیست (دانشجویان سابق)، برخی از هواداران سازمان در منطقه پارس جنوبی، یکی از فعالان اجتماعی از منطقه سیل زده در جنوب لرستان، یکی از معلمان لرستان، یک فعال دانشجویی از تهران، یک فعال کارگری از تهران که به تازگی از ایران خارج شده و جمعی از مبارزان سیاسی، کنشگران و فعالان مدنی لرستان.

نسل بی تکرار
ما نسل بی تکرار بودیم
نسل سرود و شوق و شور بیقراری
نشکفته گل هایی که پرپر شد ز طوفان
رقصان به روی چوبه های دار بودیم
بیگانه با آرامش و آسودگیها
میزیستیم بین کتاب و روزنامه
از آفتابکاران جنگل می‌نوشتیم
با ظلم ظالم در صف پیکار بودیم
بالشت ما سیمان سخت انفرادی
پاهایمان مجروح و درد آلود و خونین
با آرمان ها عهد و پیمان بسته بودیم
ما آشنای جوخه و رگبار بودیم
تاریخ را شاهد بگیرید
ما نسل بی تکرار بودیم
در تندباد حادثه از یاد رفتیم
در بازی کفتارها بر باد رفتیم
اما قسم بر آسمان پرستاره
یاد رفیقان زنده می‌گردد دوباره
وقتی که شب رفت و گل خورشید خندید
آنجا به یاد نسل بی تکرار باشید:
روییده از خاکستر حلاج بودیم
رقصان به روی چوبه های دار بودیم
مرجان، ایران، بهمن 1398
***

این ذره ذره گرمی خاموش وار ما، یک روز بی‌گمان، سر می‌زند ز جایی و خورشید می‌شود ...
در چهل و نهمین سالگرد بزرگترین رستاخیز و مهم ترین جنبش‌ رهایی بخش معاصر ایران زمین، یعنی حماسه ی سیاهکل در 19 بهمن ماه 1349 هستیم.
بعد از طی طریق در طول سالهایی پُرفراز و نشیب در جبهه چپ و سایر احزاب گوناگون ایران، باید قاطعانه گفت و مصمم نوشت: که حماسه سیاهکل (این سپهر سیاسی) نقطه عطفی بی بدیل و بی‌ نظیر در شعور اجتماعی و شرافت فرهنگی سراسر خاورمیانه است که به نماد عاطفه و مظهر مقاومت آن فاتحان سپیده‌ دم و آذرخشان سرخ گون تبدیل شد و در قلب خلقها و ذهن تاریخ به ثبت رسیده و نهادینه شده است.
آری، پیشاهنگان سیاهکل، حاصل رنج و خشم و استقامت توده‌ های زحمتکش جامعه، و نیز اوج پیوند صادقانه و جسورانه‌ اندیشه و عمل بودند که با پیکار پُرغرور و بی دریغ شان، چهره نوینی از تفکر سیاسی و جنبش عدالت خواهانه و در نتیجه تکامل چپ انقلابی مارکسیستی را در دوران خفقان پهلوی به منظر ظهور آوردند.
آنان، حماسه سازان سیاهکل، ضمن پیام رهایی برای اقشار ضعیف و تحت فشار خلق ایران زمین، توانستند فضای فوق امنیتی را بشکنند و ساختارهای به شدت استبداد زده نظام ددمنش ستم شاهی را زیر ضربات کوبنده خود بگیرند. و البته قابل ذکر است که این رویداد ستبر و سترگ چریکی و مسلحانه روحیه ای مضاعف را در پیکره ی سیاسی ایران دمید و حتی موجب تحسین و شگفتی سایر احزاب و انقلابیون خاورمیانه گردید، زیرا که حکومت تابوت گستر پهلوی به مانند یکی از هار ترین و منحوس ترین سگان وابسته به امپریالیسم آمریکا محسوب می‌شد.
بی‌شک، این نبرد نابرابر، رزم مشترک و حرکت انقلابی رفیقان فدایی، در تقابلی نزدیک با دو نیروی سرکوبگر و انحصار طلب شاه و شیخ قرار گرفته که آشکارا، و به طرز غریب و عبرت آموزی در یک قاب سفید و سیاه جا گرفته اند.
سخن کوتاه: بار دیگر با یاد و نام و خون آن فرزندان خاک و خورشید، تجدید عهد می‌ کنیم و با عزم و اراده‌ ای راستین و راسخ، خطاب به اهریمن و ابلیس زمانه (رژیم سفاک اسلامی) فریاد می‌ کشیم: ما نیز چونان یاران شهیدمان از تبار کوهیم و از نطفه جنگل زاده شده ایم؛ و پیوسته و پولادین، در حضور لاله پوش این ستاره و بر امتداد غضب اندود آن سنگر صلح و آزادی خواهیم ایستاد تا سرانجام میان ما و ظلمت، واژگان و تفنگها قضاوت کند.
خاطره و قیام رفیقان فدایی و حماسه سازان سیاهکل گُل گون گرامی و راه‌ شان پُررهرو باد!
زنده‌باد صدای سوزان پیشگامان و پیشتازان مبارزه علیه امپریالیستها و سرمایه داران دیکتاتور مآب و مذهب سرشت.
تا ابد برافراشته باد پرچم پُرافتخار کمونیسم
هرچه گسترده‌تر باد مبارزه‌ مسلحانه انقلابی که تنها راه رسیدن به آزادی است
امید آدینه از طرف برخی از فعالان سچخفا، بهمن 1398

***
درود و سپاس بر رفقای گرانقدرم در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل، پرچمداران مبارزه راستین و کمونیستهای پیگیر علیه ظلم و ستم را تبریک می گویم.
آینده ز ماست بی کم و کاست.
دیر نیست، دور نیست به سرانجام رسیدن انقلاب خلق.
پیروزی و پایداری نیم قرن مبارزه پرافتخار بر مردم ایران و شما مبارک.
کارن، هوادار سچخفا، بهمن 1398
***
زنده آنهایند که پیکار می کنند؛
آنان که جان و تنـشان ازعـزمی راسخ آکنده است؛
آنها که از نشیب تند سرنـوشتی بلند بـالا می روند؛
آنها که اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می سپارند
و روز و شب
پیوسته در خیال خویـش یا وظیفه ای مقـدس دارند،
یا عشقی بزرگ.
« ویکتور هوگو»

حماسه سیاهـکل تصویری ارزشمند و خونبار از تاریـخ میهن ماست.پیـکار کسانـی ست که معنای زندگی را کشف کردند؛ سرود پایداری خواندند و فردایی روشن و تابناک را نوید دادند.
این جنبش قطب بندیهای سیاسی را بارز و برجسته کرد و صف بی عملی، سازش کاری و عافیت طلبی را از هم جـدا نمود و زنگ آغـاز پایان ستم و دیـــکتاتوری سلطنتی را به صدا در آورد. واقعه سیاهکل شتاب بیشتری به جنشهای انقلابی داد و هنر انقلابی، به خصوص شعر نو را سمت و سو داد و فصلی نوین در این رابـطه گشود.
اگرچه خمینی و فاشیـسم آخـوندی درخلاء رهبران انـقلابی در سال ۵۷ قیام مردم برای آزادی و عدالت را ربود و ملاخور کرد، اما شعله مبارزات مردم بپاخاسته هیچگاه فروکش نکرده و در سرفصلهای مختلف ازجمله در قـیام آبانماه ۹۸ با بیش از ۱۵۰۰ شهـید ادامه یافت و می رود تا بـا انـقلابی فراگیر و توده ای و با کانونهای شورشی بساط جانیان و ستمکاران آخوندی را با همه دسته بندی ها و باندهای درونی آن از ایران زمین برچیده و حاکمیتی را که از گورستان برآمده است، به همان گورستان بازگرداند.
سوگند به خون یاران و رفیقان ایستاده ایم تا پایان
سلام بر فدایی، سلام بر خلق، سلام بر آزادی، زنده باد سوسیالیسم
م . وحیدی (م . صبح)، بهمن 98
***
حماسه سیاهکل با شلیک اولین گلوله، شروع عزیمتی شد از تنها معبر دوران به سوی یگانگی و فریاد تاریخ که هر روز برای تغییر نهایی آماده تر می شود.
سیاهکل نمود روشن یک موضع سیاسی و تعهد اجتماعی و طبقاتی است که آگاهی بخش و نیروی محرک بی بدیل جنبش انقلابی در راه تحقق بخشیدن به آرمان سوسیالیسم شد.
به گفته رفیق کبیر بیژن جزنی، سیاهکل سنتز مبارزات گذشته جنبش کارگری و جنبش رهایی بخش، بیان کننده آن ضرورت تاریخی در شرایط اختناق و سرکوب تاریخی است که در برابر جنبش انقلابی قرار گرفته است.
ما در این راه بر نقش استراتژیک چریکهای فدایی خلق به مثابه پیشروترین جریان انقلابی مارکسیست - لنیستی تا زمان حاضر تاکید می کنیم. درود می ‌فرستیم به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که چون پرتوی درخشان ، بدون انحراف پیرو این یگانه استراتژی رهایی از استثمار و بهره کشی بوده است.
ما جمعی از فعالان چپ در ایران تلاش می کنیم پیرو راه آنها باشیم.
گرامی باد حماسه سیاهکل
پر رهرو باد راه آنها
جمعی از فعالان کمونیست (دانشجویان سابق)، بهمن 1398

***

19 بهمن، چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد؛ روزی که چریکهای فدایی خلق پاسگاه ضد خلقی سیاهکل را خلع سلاح کرده و برگ زرینی را در مبارزه علیه دیکتاتوری شاه گشوده و طنین مسلسلهای شان خواب را از چشمان مزدوران و سرسپردگان ربود.
راهی که آن رفقا شروع کردند را تا برقراری دموکراسی، عدالت و سوسیالیسم که اهداف نهایی آنان بود، همچنان ادامه می دهیم.
از طرف برخی از هواداران سچخفا در منطقه پارس جنوبی، بهمن 1398

***

با درود بیکران به فرزندان ایران زمین
آنها که رفتند، آنها که راه را با خون خود هموار کردند، آنها که نخستین بوته های خار را از ریشه زدند و به جای هریک شقایق کاشتند، آنها که مردابها را خشکاندند تا چشمه ها جاری شود، آنها که شلیک گلوله های شان کفتاران زمان را از خواب خوش پراندند، آری شجاعت جوانان در سیاهکل در تاریخ برای همیشه ماندگار شد.
چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل است و برای همه عزیزان پرپر شده اشک ماتم می ریزیم. از طرف هموطنان سیل زده جنوب لرستان بیاد این عزیزان هستیم محبتهای سازمان در جریان سیل خانمان برانداز که فراموش مان نکردند را از یاد نخواهیم برد و همراه و هم پیمان هستیم تا براندازی این حکومت ظالم.
چهل و یک سال است، بله چهل و یک سال است که مردم جز دروغ و تبلیغات دروغ از این حاکمان ظالم چیزی ندیدند؛ حاکمانی بر پایه دروغ، انقلابی شدند در حالیکه در انقلاب سهمی نداشتند و حرکتی مثبتی در پیروزی مردم نداشتند. اینها با تزویر و دروغگویی و وعده های پوچ چهل و یک سال است بر مردم ظلم و ستم می کنند. استفاده از امکانات رفاهی فقط برای حکومت داران است و مردم همیشه می باید صحنه ها را پر کنند تا حاکمان ظالم فربه تر شوند.
اما امروز به هر ده کوره ای هم گذر می کنیم، به باطن و ذات این ستمگران پی برده اند و مردم آگاه و آگاه تر شده اند و دیگر دروغ و تبلیغات جواب نمی‌دهد. مردم به این باور رسیده اند که خسارات این حاکمان به مراتب بیشتر از دشمنان خارجی است. البته مردم ایران در دنیا دشمنی ندارند. چهل و یک سال به مردم القا کردند دشمن در کمین است و مردم دیگر فهمیده اند همه اش دروغ بود دشمنی در کار نبود و دشمنان جان و مال و ناموس این مردم فقط این حاکمان ظالم به سرکردگی خامنه ای ملعون هستند که نخبگان را کشته و می کشند، امید را در زندگی پایمال کردند، ایرانیان را منزوی کردند، ولی مردمان ایران بیدار شدند و برای رفاه و آسایش فرزندان شان در حال جنگ هستند. نمونه بارز آن قیام آبان ماه بود که حکومت ظالم در یک حرکت سرکوبگرانه اینترنت را قطع کرد و به مدت ده روز جوانان را قتل عام کرد. ۱۵۰۰نفر از ایرانیان را کشتند، انکار کردند و به خیال خود حکومت ظلم را با این کشتار وقیحانه بیمه کردند. غافل از آنکه این مردم جان به لب رسیده دیگر کوتاه نخواهند آمد با هیچ وعده و وعیدی، دیگر هیچ سناریویی آنها را گول نمی‌زند.
دوستان!
در سیلهای جنوب لرستان بنیان زندگی مردمان از بین رفت و اگر کمک هموطنان سراسر کشور نبود، چه فاجعه هایی که رخ نمی‌ داد. هزاران وعده دروغ دادند و حال بعد از گذشت ده ماه از سیل، مردمان این دیار خانه و کاشانه ای برای زندگی ندارند خانه های نیمه کاره به حال خود رها شده و دیگر هیچ مسوولی جوابگو نیست.
وظیفه انسانی ایرانیان آزاد اندیش خارج از کشور روشنگری هرچه تمام تر این جنایات است جامعه جهانی را آگاه کنند اجازه ندهند این حکومت ظالم بر روی جنایاتش سرپوش بگذارد و همه باهم برای رهایی ایرانیان از چنگال حاکمان ظالم و خونخوار و شخص خامنه ای ملعون تلاش کنیم
به امید فردایی روشن برای فرزندان ایران زمین با الگو گرفتن از حماسه سیاهکل
رحمان جاری، فعال اجتماعی در منطقه سیلزده جنوب لرستان، بهمن 1398

***
با درود
19 بهمن ماه یادآور رشادتها و از خود گذشتگیهای رفقایی بود که داغ ستم بر کارگران و زحمتکشات بر دلشان نشسته بود و این آتش فروزنده موجب ایجاد حرکتی شده که شب پرستان و حافظان ستم و در راس آنها جهانخواران را تکان داد و نوید بخش رهایی زحمتکشان است.
سیاهکل بذری بود که بر خاک پاشیده شد و اینک می بینیم برخلاف سرکوبهای سهمگین، جوانه های آن در هفت تپه و دانشگاه ها و در مدارس توسط معلمان آگاه سر برآورده و درخت تناور مبارزات مردمی است که برای احقاق حق خود پافشاری می کند.
آری جنبش سیاهکل فریاد فروخفته جوانانی بود که از سیاهی راهی به سوی نور می جستند و در پی بر پایی نظامی به دور از تبعیض و ستم بودند. یاد و نام تمامی رهروان راه رهایی همواره گرامیست. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق.
یاد و نام این عزیزان گرامی باد و امیدواریم راهشان که در جهت سعادت مردم ایران بوده، پر رهرو باشد.
دست از طلب ندارم تا کام دل بر آید یا جان رسد به جانان یا جان ز تن در آید.
معلم پیشرو در لرستان، بهمن ۹۸
***

با عرض درود و احترام و به پاس گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
سخن ما برگرفته از پیام خیزشهای مردمی، راهگشای نابودی جمهوری اسلامی و با حضور فرزندان مصمم ایران، از معلمان، دانشجویان، کارگران، پزشکان، پرستاران و ... است.
با آنهایی سخن می گوئیم که در سالهای اخیر با ایجاد موجهای اعتراضی گسترده برای رسیدن به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی از دی ماه 96 تا دی ماه 98 لرزه بر اندام رژیم افکنده اند
بله باید تکرار کنیم تکرار اینکه انقلاب عمومی ملت نیازمند سازماندهی است. در عین حال شرط اول سازماندهی دیگران، "سازماندهی خود" است. بدون وجود تشکیلات و سازماندهی، پیروزی موجهای اعتراصی برای رسیدن به هدف مطلوب غیر ممکن است.
در نتیجه ما برخی از فعالین داخل به این نتیجه رسیده ایم که بعد از "دوره افشاگری" و "دوره اعتراض" که باید همچنان نیز ادامه دار باشد اکنون باید به دروه سازماندهی وارد شد، هسته های مخفی تشکیل داد و به مبارزات مدنی و اعتراضی مردم سامان بخشید. این فعالیت در حال حاضر اگر چه نیازی به مبارزه مانند رستاخیز سیاهکل ندارد و ربطی به ایجاد تشکلهای پارتیزانی برای حمله به پادگان های رژیم، یا سر به نیست کردن آخوند محله و از این دست ندارد. با این حال باید خود را برای هر نوع شکل و ابزار مبارزه آماده کنیم تا در شرایط مشخص، پاسخ مشخص داشته باشید.
زنده باد آزادی و درود بر رفقای فدایی پیشگامان مبارزه با دیکتاتوری
دانشجوی فعال سیاسی*. تهران، بهمن ۹۸
*(این پیام اندکی کوتاه شده)
***

قیام سیاهکل حرکتی از میان پرشورترین، انقلابی ترین، پیشروترین و فداکارترین نسل جوانان آزادیخواه ایران در برابر رژیم ستم شاهی بود؛ رژیمی که گرچه پاک ترین و شجاع ترین آزادگان کشور را شکنجه کرد و یا به قتل رساند، اما در نهایت چاره ای جز زانو زدن در برابر بی باکی و از جان گذشتگی انقلابیون نداشت.
گرامی باد یاد و خاطره رفقای حماسه ساز جنبش سیاهکل که با دستان خالی چنان طوفانی به پا کردند که نه تنها لرزه بر اندام خونخواران و نوکران امپریالیسم انداخت، بلکه به توده ها نیز نشان داد در پس هر ابر تیره ظلم گستر، آفتاب روشنایی و امید همچنان پابرجاست.
فعال کارگری*، بهمن 98
*این رفیق به تازگی از ایران خارج شده است
***

بدون تردید حرکت های مهم تاریخی به طور برجسته علت و عامل آغاز کننده ای دارند که به تدریج پیش می روند تا رویدادهای بزرگ را خلق کنند در این راستا شکی نیست واقعه مهم سیاهکل که توسط سازمان چریک های فدائی خلق آفریده شد، هیبت و هیمنه کذایی و واقعی نظام استبدادی شاه را نه تنها زیر سوال کشاند، بلکه به شدت فضای رعب آفرین و مرعوب کننده حاکم بر جامعه توسط دستگاه های امنیتی و میلیتاریستی شاه را هم شکست که از حیث سیاسی علاوه بر اینکه دستاورد بزرگی برای همه مبارزان انقلابی محسوب می گردید، از جهت تعمیق و گسترش انواع جنگهای چریکی از نوع شهری و روستایی و کوهستانی هم راه ها و انگیزه هایی را در میان نیرو ها و سازمانهای انقلابی همسو با مشی و اهداف فدائیان خلق و دیگر مبارزان سیاسی را تقویت و به وجود آورد.
در این میان نمونه بارز و روشن آن، جریان مبارزاتی معروف دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی و گروه آرمان خلق با مبارزین مشهور و مقاومی همچون همایون کتیرایی و چند گروه سیاسی دیگر می باشد که در مناطق شهری، روستایی و کوهستانی لرستان به عنوان یک حرکت مبارزاتی و انقلابی به نحو چشمگیری نظام استبدادی حاکم را به ترس و تکاپو و واکنش انداخت.
تا حدی که در استان لرستان علاوه بر بسیج سازمان های سرکوبگر موجود مثل ساواک و شهربانی و ژاندارمری ، حکومت مجبور شد که نیرویی هم تحت عنوان مقاومت ملی در مقابل آنها تشکیل دهد تا بتواند از عهده مقابله با آنها در بیاید که با توجه به وقت و زمان اندک این گردهمایی ، از ذکر همه حرکات و مبارزات چریکی و انقلابی آنها در سطح شهرهای لرستان و تاثیرشان بر افکار و اذهان عمومی مردم در پیش و پس از انقلاب می گذریم و فقط به ذکر این نکته مهم بسنده می نماییم که
یاران و رفقای بازمانده دکتر هوشنگ اعظمی و گروه آرمان خلق همچون توکل اسدیان، سیامک اسدیان و دیگران در فردای مبارزات سیاسی و چریکی پس از انقلاب ناتمام ۵۷، جزو نیروها و فرماندهان شاخص سازمانهای سیاسی شدند و از آن مهمتر تاثیرات سیاسی و مبارزاتی می باشد که این جریانات بر فرهنگ سیاسی مردم لرستان و حتی هنر و موسیقی آن تا امروز به صورت پایدار بر جا گذاشته اند.
به گونه ای که هنوز جوانان لر نه تنها ترانه ها و اشعار حماسی و انقلابی که در وصف دکتر هوشنگ اعظمی و همایون کتیرایی گفته شده است را زمزمه و بر زبان دارند بلکه نام و یاد اعظمی هم الهام بخش مبارزات و فعالیتهای سیاسی آنها می باشد
رویدادها و رخدادهای مهمی همانند قیام مردم خرم آباد در سال ۷۹ به حمایت از دانشجویان که شهر را تا یک هفته در اختیار خود داشتند و یا پیشگام شدن شهرهای لرستان همچون دورود و نورآباد (دلفان) در قیام دیماه ۹۶ که شعله خشم و اعتراض را به سایر شهرها و مناطق کشور گسترش داد، از جمله پیامدها و دلایلی است که بر بستر مبارزات تاریخی شکل گرفته در طول پنج دهه اخیر به وجود آمده است و هم اینک باز هم در تداوم روند مبارزات رهایی بخش مردم ایران بر علیه نظام استبدادی آدمکش آخوندی ،
ما جوانان، زنان، دانشجویان، مبارزان، روزنامه نگاران و همه کنشگران سیاسی و مدنی با الهام از حرکتهای مبارزاتی جریانات سیاسی پیش از سرنگونی شاه و با سر مشق قرار دادن دکتر هوشنگ اعظمی و همایون کتیرایی به عنوان اسطوره‌ های انقلابی خلق لر و دیگر مبارزین عزیز کشورمان، مصمم و مصر هستیم تا با هماهنگی، وحدت و یکپارچگی با همه ملت و مبارزین، راه، اهداف و آرمانهای عدالت خواهانه و رهایی بخش آفرینندگان واقعه تاریخی سیاهکل را تا انتهای خط محو و نابودی و سرنگونی نظام استبدادی دینی حاکم در اشکال متنوع و گوناگون آن ادامه دهیم، چه آن موقع که لازم باشد همچون قیام دی ماه ۹۶ پیشگام باشیم و چه همانند آبان ماه امسال در هماهنگ با شهرها و دیگر مناطق کشور به میادین و خیابانها بیاییم و چه به شکل اعتراض مدنی، فعالانه آحاد ملت و مردم را از شرکت کردن در انتخابات نمایشی مجلس منع و مانع شویم
زنده باد قیام و مبارزه و نابود باد استبداد و دیکتاتوری حاکم و هر گونه تفکر و برنامه استبدادی دیگر که خائنانه قصد بازتولید استبدادی دیگر به جای استبداد موجود را دارد
جمعی از مبارزان سیاسی ،کنشگران و فعالان مدنی از لرستان، بهمن 1398

منبع: نبردخلق شماره 421- بهمن 1398، فوریه 2020