پاسخ رئیس دفتر ریاست جمهوری به نامه هنرمندان ایرانی به امانوئل ماکرون


آقای عباس بختیاری
مدیر مرکز فرهنگی پویا

آقای مدیر
رئیس جمهور نامه‌ای را که خطاب به ایشان فرستاده بودید رویت کرد.

رئیس جمهور نگرانی‌های شما را در مورد صیانت از آزادی‌ها و دفاع از حقوق بشر در ایران درک می‌کند. این موضوعی است که در مناسبات دوجانبه با ایران همواره بدان پرداخته ایم، چرا که این کشور از سال ۱۹۷۵ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و موظف به رعایت مفاد این پیمان است.

فرانسه علاوه بر این، همواره از اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینه فعالانه پشتیبانی می‌کند. فرانسه در مجامع بین‌المللی، از قطعنامه درباره حقوق بشر در ایران که هرساله در کمیسیون سوم مجمع عمومی ملل متحد ارائه می‌شود حمایت می‌کند. هر سال، فرانسه در شورای حقوق بشر از جمله پشتیبانان و ارائه دهندگان قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران است. و سرانجام اینکه، از ۲۰۱۱ به این سو، فرانسه در مقام عضو اتحادیه اروپا، ‌هر ساله ده‌ها تن از مسئولان سرکوب مردم در ایران را در فهرست نام‌های تحریمی اتحادیه اروپا می‌گنجاند.

ترویج اصول دموکراتیک و محترم شمردن آزادی تشکل و تجمع، در مرکز مذاکرات ما با مقامات ایران جای دارد که به ویژه پرداختن به موارد مربوط به افراد مشخص را نیز در برمی‌گیرد. فرانسه به طور مداوم دلبستگی خود را به این ارزش‌ها خاطرنشان می‌کند.

با بهترین آرزوها برای شما،

فرانسوا اگزاویه لوش