سقوط این رژیم به دست توانای شماست - پروانه قاسمیبه روی هر بلندی ایستاده‌ایم با افتخار
اعتراض ما زنان به دولت جهل شماست
نوید آزادی سرداده ایم
این اعلام جنگ علیه جهل شماست
…چهل سال حجاب اجباری و
مظهر ننگ شماست
زمان مرگ شما سررسیده
قیام ما زنان علیه جهل شماست
...
به پا خیزید زنان و مردان این دیار
سقوط این رژیم به دست توانای شماست

پروانه قاسمی 31 ژانویه2018
یازده بهمن 1396
www.djaber-ka-parvaneh-gh.com