وزیر ارشاد: رئیسی اگر هنرمند می خواست، تعدادی برایش می فرستادم + فیلم

مصاحبه صالحي اميري، وزیر ارشاد در صف انتخابات درباره تحليلش از ديدار تتلو با رييسي:
وزیر ارشاد: من به كانديداي عزيزي كه امروز در انتخابات هست پيام مي دهم كه اگر واقعا نياز به هنرمند داشتيد پيغام مي داديد من برايتان مي فرستادم!

اگر به من پيغام مي دادند من حتما برايشان تعدادي را مي فرستادم.

خبرنگار: اين مي فرستادم شوخي است ديگر؟

وزیر ارشاد: نه جدي است.