سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می کند///چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل//شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵برابر با ۴ فوریه ۲۰۱7


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می کند

موجی در موجی می بندد، بر افسون شب می خندد

چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

پایداری مادران شهدا و زندانیان سیاسی، یک تجربه مبارزاتی
***
همبستگی با جنبشهای اعتراضی نیروهای کار
دفاع از مقاومت زندانیان سیاسی

سخنرانی زینت میرهاشمی و لیلا جدیدی

برنامه هنری: کارگاه هنر ایران

زمان: شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵برابر با ۴ فوریه ۲۰۱7
از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۸ شب
مکان: کلن - آلمان
Bürgerhaus Zollstock
Rosenzweigweg 1
50969 Köln
Germany