بیانیه ندای زنان ایران در باره اعتراضات دختران انقلاب

بیانیه ندای زنان ایران در باره اعتراضات دختران انقلاب
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۳ فوریه ۲۰۱۸

در اوایل دی ماه گذشته زن جوانی به نام ویدا موحد که به دخترخیابان انقلاب معروف شد فصل جدیدی از اعتراضات زنان را در ایران آغاز کرد. وی در خیابان انقلاب به بلندایی ایستاد تا ولوله رهگذران را زیر پا گذارد، حجاب را از سر گرفته و به چوبی می‌بندد و با صلابتی خیره کننده در هوا به اهتزاز در می‌آورد و در این حرکت نمادین تصویری از سالها فشار بر زنان را به رخ میکشد.
حجابی که در هوا چرخ داده می شود، سالها ستم بر زنان در قوانین و عرف و فرهنگ را به زیرخود پنهان کرده بود و انسان بودن زنان را به زیر کشیده و مجال اختیار را از آنان ربوده بود، و اینک تمام دردها و رنج های زنان است که برسرچوبی به دست دخترانقلاب، بر بلندای شهر به باد گرفته شد و او حجاب را نه تنها از سرش که از پیکره ی تمام مصائب زنان در مناسباتی به غایت ضد زن بر میداشت.
مناسباتی که زن را در تفکیک جنسیتی در نداشتن حق ورود به استادیوم ها در نداشتن حق سفر درنداشتن حق حضانت فرزندش و هزاران حقوق انسانی دیگر تحقیر کرده بود.
زنانی که در زیر پاهای سهمگین خشونت و ضدیت با زنان برای بودن ، زیستن و نفس کشیدن جنگیده اند و دختر خیابان انقلاب آنچنان غرور آفرین و با نگاه خیره کننده اش به افق پیش رویش نوید دنیایی را می داد که خبری از تبعیض علیه زنان در آن نمی باشد. اعتراض دختر خیابان انقلاب فریاد برای تثبیت هویت انسانی زنان بود .
دختر خیابان انقلاب دستگیر شد و بعد از مدتی بیخبری تحت فشار افکار عمومی آزاد شد و این بار دختری دیگر پای در جای ویدا می ایستد و ادامه دار بودن اعتراض را به ثبت میرساند و در کمتر از چند روز دهها تصویر از دختران انقلاب خیابانهای شهر تهران را تسخیر میکند و به سرعت به شهر های دیگر تکثیر می شود و این نشان از موجی بی گسست از اعتراضی دارد که دیگر مجالی برای تحمل نمی‌بیند و عزم جزم دارد تا به چندین دهه نا دیده گرفتن نیمی از مردمان این سرزمین پایان دهد و به دنبال آن شاهد حمایت مردان جامعه تحت عنوان پسران انقلاب شدیم.
هرچند در اخبار انتشار یافته خبر از دستگیری تعدادی از دختران انقلاب داده شده است اما بی گمان این موج سر باز ایستادن ندارد.
همچنان که زنان در چندین دهه گذشته ثابت کرده اند تهدید وشلاق زندان قادر نبوده اراده جمعی زنان را برای کسب حقوق انسانی و برابر در هم بشکند و این حقیقتی است که زنان از ابتدای تحمیل قوانین ضد زن تا به امروز بر آن پای فشرده اند و امروز با عروج دختران انقلاب و به اهتزاز در آوردن چوبه ی حجاب در باد،سالها تبعیض و نابرابری را به پایان خواهند رساند.
۱۴بهمن۹۶
ندای زنان ایران