کمک به پناهجویان در مجارستان جرم شد

بی بی سی
مجلس مجارستان تسهیل ورود مهاجران غیر قانونی به کشور را، به اقدامی مجرمانه تبدیل کرد و همین مسئله شکافی بین کشورهای ضدمهاجرت و پناهنده پذیرتر را ایجاد کرد. بعضی سیاستمداران اروپایی، موضع مجارستان را محکوم کرده‌اند. قرار است تعدادی از رهبران اروپایی یکشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ برای چاره اندیشی گرد هم آیند، ولی همان اختلاف‌ها، موفقیت اجلاس یکشنبه را به خطر انداخته است.