اعتصاب کارکنان شبکه ریلی دولتی فرانسه وارد دومین روز شد

ایلنا
اعتصاب کارکنان شبکه ریلی دولتی فرانسه در اعتراض به تغییراتی که در قراردادهای کار آنها اعمال شده، وارد دومین روز شد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعتصاب کارکنان شبکه ریلی دولتی فرانسه در اعتراض به تغییراتی که در قراردادهای کار آنها اعمال شده است، امروز هم ادامه یافت. قطارها هم‌اکنون در پاریس از حرکت ایستاده‌اند و مردم خود را از پنجره‌های آنها به داخل می‌اندازند تا احتمالا قطارها حرکت کنند.

با این حال اعتصاب از پیش برنامه‌ریزی شده است و سندیکاهای کارگری فرانسه هم بر برگزاری آنها طبق برنامه تاکید دارند. قرار است این اعتصابات هر پنج روز یک بار و هر بار به مدت دو روز برگزار شود تا دولت دست از تغییرات مدنظر خود بردارد.

کاهش سن بازنشستگی، توقف افزایش خودکار پایه حقوق، برداشتن 28 روز مرخصی کار با حقوق و صدور بلیط رایگان قطار برای خانواده‌های کارکنان ازجمله مواردی است که از قراردادهای کار حذف شده است.

تغییرات مدنظر دولت در قانون کار فرانسه دست کارفرمایان را برای حذف مزایای رفاهی کارگران بازکرده است. انتظار می‌رود که هزاران نفر دیگر از کارکنان بخش‌های درمان، کارگران نظافت‌چی، کارگران صنایع انرژی، صنعت هوایی و دانشجویان به معترضان بپیوندند.