در سوک درگذشت مادر معینی - مهدی سامع

در سوک درگذشت مادر معینی

با تاسف و تأثر بسیار، خانم عفت مریدی (مادر معینی)، از مادران دلیر فدایی و مادران خاوران درگذشت. مادر معینی مادر دو شهید فدایی، هیبت و بهروز معینی بود که در غم و اندوه بیشمار خانواده شهدا و زندانیان سیاسی خود را شریک می کرد و قَدَر قدرتی مستبدان حاکم بر کشور ما به سُخره می گرفت.
از جانب خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران فقدان این مادر دردمند، مبارز و پایدار را به خانواده بانو عفت مریدی، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به آزادیخواهان ایران تسلیت می گویم.

مهدی سامع
یکشنبه 5 خرداد 1392 - 26 مه 2013