ما از فرزانه زیلابی وکیل شجاع کارگران هفت تپه حمایت می کنیم


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

بر اساس خبر در یافتی" پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که پیش از این ازسوی دادگاه انقلاب اهواز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و دوسال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود پس از اعتراض وکیلشان دکتر ناصر زرافشانی به شعبه شانزده دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا ارجاع شد."
هر گونه پرونده سازی برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، شدیدا محکوم است.
ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به همراه کارگران هفت تپه و دیگر انسان های شریف و مبارز و حق طلب، هر گونه پرونده سازی برای فرزانه زیلابی را محکوم کرده و خواستار هستیم فوری و بی هیچ قید و شرطی به این پرونده سازی ها خاتمه داده شود.
فرزانه زیلابی، وکیلی آگاه و شجاعی است که به جرم دفاع از کارگران هفت تپه مورد خشم و نفرت ظالمان در قدرت قرار گرفته است.
دفاع از فرزانه زیلابی دفاع از حقانیت و شرافت انسانی است.


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه