تجمع مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»


چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱
به گزارش انصاف نیوز، روز چهارشنبه ۳ آذر، جمعی از مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»، مقابل درب مجتمع آموزشی شبکه بادران واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.
شهروندان حاضر در این تجمع، با سر دادن شعارهایی خواهان برگرداندن سرمایه های از دست رفته خود شدند.