تجمع کارگران فصلی هفت تپه


چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه ۳ آذر، گروهی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان دفتر کعب عمیر نماینده مردم شوش، تجمع کردند.
کارگران معترض خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و شغلی خود هستند.