شانزدهمین روز تحصن کشاورزان محروم اصفهان، دراعتراض به غارت حقابه‌ شان توسط مافیای خامنه‌ای


دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص حق‌آبه و بی‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود دوشنبه ۱آذر در شانزدهمین روز متوالی به تجمع اعتراضی اقدام کردند.
تجمعات اخیر کشاورزان کارد به استخوان رسیده اصفهان از روز ١٧آبانماه، به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده، با حضور در بستر خشک زاینده‌رود ادامه دادند.
کشاورزان اصفهان هشدار داده‌اند که اگر تا روز پنجشنبه به مطالبات آنها رسیدگی نشود، مجدداً مانند هفته گذشته فراخوان به تجمعی عظیم در روز جمعه خواهند داد و از تمامی مردم اصفهان دعوت می‌کنند که به خیزش آنها بپیوندند.
وقتی کشاورزان اصفهان در ابعاد صدهزار نفری دست به تظاهرات زدند
مخبر معاون رئیسی و وزیر نیرو وعده داد که مشکل آب کشاورزان را حل میکنند.کشاورزان هم گفتند وعده قبول نمی کنیم