تجمع کارگران مجموعه پتروشیمی آبادان


یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱
روز یکشنبه ۳۰ آبان، شماری از کارگران مجموعه پتروشیمی آبادان برای چندمین روز متوالی در محوطه این مجموعه، دست به تجمع زدند.
به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت, افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی و ایجاد تشکل کارگری از خواسته‌های این کارگران است.