تجمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام


شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

روز شنبه ۲۹ آبان، جمعی از کارکنان بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش ایلنا، “برقراری فوق العاده خاص با حداقل ضریب ۳ بند ۱۶ ماده ۵۴ قانون اداری و استخدامی کشور”، از جمله مطالبات مهم این تجمع کنندگان است که در تجمع روز جاری خواستار تحقق و رسیدگی به این موضوع شدند.