تجمع مالباختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان در تهران


شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۰ آوریل ۲۰۲۱

روز شنبه ۲۱ فروردین، جمعی از مالباختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو)، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان، مقابل ساختمان دادگاه مفاسد اقتصادی واقع در خیابان خیام شمالی در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش هرانا، حدود سه سال است که بیش از ۶۰۰۰ حواله دار شرکت صنعت خودرو آذربایجان در سایه بی توجهی مدیران و شرکت مذکور، طی دفعاتی مختلف با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده اند و تاکنون اقدامی برای احقاق حقوق این مالباختگان صورت نگرفته است.