تجمع کارگران شرکت آوای جهانبین در محوطه این شرکت


شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۰ آوریل ۲۰۲۱

روز شنبه ۲۱ فروردین، شماری از کارگران بومی و فنی شرکت آوای جهانبین پالایشگاه گاز سردشت انجیل نهصد بهبهان، در اعتراض به اعمال تبعیض کارفرما در مقدار دستمزد تعیین شده برای نیروی بومی و غیر بومی، در محوطه این شرکت دست به تحصن و تجمع زدند.
به گزارش هرانا، شرکت آوای جهانبین، دستمزد نیروی غیر بومی را بین هفت تا نه میلیون تومان و دستمزد نیروی بومی را پایینتر از نرخ اداره ی کار تعیین کرده است.
کارفرما دلیل این اقدام را ثبت عنوان “کارگر ساده” در قرار داد های این کارگران اعلام کرده است، در حالی که تمامی نیروهای بومی کارگر فنی هستند.
به گفته کارگران، کارفرما در واکنش به اعتراض و تحصن آنها گفته است که دستمزد کارگران بر اساس همان مقدار تعیین شده پرداخت می شود و اگر نیرویی تمایل به ادامه ی کار ندارد می تواند تسویه حساب کند.