اطلاعیه شورای همبستگی پناه جویان و پناهنده گان ایرانی در ترکیه در مورد بازداشت و خطر دیپورت چهار پناهجوی ایرانی



روز دوشنبه پنجم آوریل چهار پناه جوی ایرانی به نامهای لیلی فرجی، محمدپوراکبری کرمانی، زینب صحافی و اسماعیل فتاحی توسط پلیس امنیت ترکیه در شهر دنیزلی بازداشت شدند. پلیس امنیت علت بازداشت این چهار شهروند ایرانی را شرکت در تجمع غیرقانونی در ارتباط با خروج دولت ترکیه از کنوانسیون استانبول(منع خشونت علیه زنان) اعلام کرده است. این در حالی است که برگزاری این تجمع مجوز قانونی داشته است. با اینحال بنا به گفته وکلای این پناهجویان شرکت در چنین تجمعاتی جرم نیست و دولت ترکیه تنها برای تحت فشار قرار دادن پناهجویان این اتهام را علیه آنان مطرح کرده است.

طبق آخرین خبری که به شورای همبستگی رسیده است هم اکنون این چهار پناه جوی ایرانی برای دیپورت به ایران به کمپ آیدین فرستاده شده اند. با توجه به اظهارات نامبرده گان، دوستان و خانواده هایشان، دیپورت نامبردگان به ایران باعث به خطر افتادن امنیت جانی و زندگی آنها می شود.

دولت ترکیه این پناهجویان را به اتهام غیر واقعی شرکت در تجمع بدون مجوز نه تنها بازداشت کرده، بلکه آن را بهانه ای برای دیپورت آنها قرار داده است. لذا ما از مقامات مسئول، ارگانها، نهادها و اشخاص مدافع حقوق بشر می خواهیم مانع دیپورت: زینب صحافی زاده، لیلی فرجی، محمدپوراکبری کرمانی و اسماعیل فتاحی چهار پناه جوی بازداشتی ایرانی که اکنون در کمپ آیدین هستند شوند.

اگر نامبرده گان "جرمی" مرتکب شده اند، مقامات ذیصلاح در ترکیه به آن رسیدگی کنند. شورای همبستگی تحت هر شرایطی با دیپورت پناه جویان مخالف و آنرا نقض فاحش حق و حقوق پناهنده گی می داند.

شورای همبستگی پناه جویان و پناهنده گان ایرانی در ترکیه
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۷ آبریل ۲۰۲۱