سومین تجمع صدها کارگر شرکتی و حجمی شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور مقابل مجلس


سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱

روزسه شنبه 17 فروردین برای سومین بار از14 اسفند سال پیش، صدها کارگر شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشوربرای اعتراض به سطح نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق ومطالبات(کارمساوی حقوق نابرابر) وعدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس دست به تجمع مقابل مجلس زدند وخواستارقطع شدن دست شرکت های پیمانکاری،حقوق و مزایای برابر با نیروهای رسمی و لغو آزمون تبدیل وضعیت شدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، آزمون تبدیل وضعیت قرار قبلا قرار بود 20 فرودین ماه 99 توسط توانیردر سال جاری برگزارشود که بدنبال اعتراضات کارگران به 31 اردیبهشت ماه موکول شد.
روزیکشنبه 15 فروردین 1400دوباره،سیدحسین سجادی معاونت تحقیقاتی و منابع انسانی شرکت توانیر طی نامه‌ای به فدائی رئیس موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق که متولی برگزاری آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور است، خواسته است که امکان تغییر شیوه برگزاری آزمون را بررسی نماید.