تجمع کارگران شرکت توزیع برق در تهران


سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ۶ آوریل ۲۰۲۱
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، روز سه شنبه ۱۷فروردین، تنی چند از کارگران شرکتی و حجمی شرکت توزیع برق در مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، در چند ماه اخیر این چندمین بار است که این کارگران برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع میزنند اما هنوز خواسته‌هایشان محقق نشده است. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های این کارگران تبدیل وضعیت و استخدام دائمی آنهاست.