تجمع کارگران پتروشیمی غدیر در تهران


چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

روز چهارشنبه 7 آبان، حدود ۲۰۰ تن از کارگران پتروشیمی غدیر در اعتراض به حقوق و مزایای حداقلی در مقایسه با دیگر پتروشیمی ها و عملکرد ایشان، در مقابل دفتر مرکزی این مجموعه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، اعتراض این کارگران که از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعدظهر مقابل دفتر مرکزی این مجموعه بطول انجامید، در خصوص میزان حقوق کمتر نسبت به سایر پتروشیمی های منطقه و عملکرد مثبت و سودآوری پتروشیمی غدیر بوده است.
اعضای هیئت مدیره پس از جلسه، قرار بر بررسی بیشتر در این خصوص را به آینده ای نزدیک موکول کردند و کارکنان نیز مهلتی دو هفته ای برای اعلام نتیجه و پیگیری خواسته هایشان را عنوان کردند، تا درصورت عدم انجام خواسته هایشان اعتراضی مجدد را انجام دهند.
در حال حاضر پتروشیمی غدیر دو ماه بدون مدیرعامل در حال فعالیت است.