اعتصاب کارگران پتروشیمی نوید زر شیمی


چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰
روز چهارشنبه ۷ آبان ماه برای دومین روز متوالی کارگران پتروشیمی نوید زر شیمی در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.
به گزارش پیام، از قرار معلوم دستمزدهای این کارگران از چند سال گذشته تاکنون هیچ گونه افزایشی نداشته و کارگران با همان دستمزدهای چند سال قبل و بدون هیچ مزایایی مشغول به کارند.
کارگران پتروشیمی نوید زر شیمی با برپایی تجمع در محوطه کار خود خواستار افزایش دستمزدهای خود طبق قانون شرکت نفت شدند.